Počelo licenciranje posrednika u zapošljavanju pomoraca

Ministarstvo saobraćaja obavestilo javnost  je da je 26.03.2014. godine počela da radi Komisija za licenciranje posrednika u zapošljavanju pomoraca. Ministarstvo je pozvao  agencije koje pružaju uslugu posredovanja u cilju zapošljavanja na pomorskim brodovima da dostave zahtev i potrebnu dokumentaciju propisanu Zakonom o pomorskoj plovidbi (“Službeni glasnik RS”, br. 87/11 I 104/13) na adresu Ministarstva saobraćaja, Nemanjina 22-26, Beograd.

Shodno odredbama Zakona o pomorskoj plovidbi, potrebno je da podnosilac uz zahtev priloži sledeću dokumentaciju:

1) izvod iz Agencije za privredne registre da je registrovan za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju;

2) dokaz da najmanje jedan član organa upravljanja pravnog lica ima najmanje pet godina radnog iskustva iz oblasti pomorstva na osnovu ugovora o radu, pomorske knjižice ili druge odgovarajuće isprave;

3) dokaz da ima najmanje jedno zaposleno lice koje ima najmanje dve godine radnog iskustva u oblasti pomorstva, od čega najmanje 12 meseci plovidbenog staža na osnovu ugovora o radu, pomorske knjižice ili druge odgovarajuće isprave, kao i da nije pravosnažno osuđeno za krivična dela ili protiv koga se ne vodi krivični postupak, kao i da mu nije izrečena mera zabrane vršenja ove delatnosti;

3) dokaz da najmanje jedan zaposleni ima položen državni ispit za posredovanje u zapošljavanju, kao i da najmanje jedan zaposleni ima završeno visoko obrazovanje;

4) uverenje nadležnih organa da podnosilac zahteva nema neizmirenih obaveza po osnovu plaćanja poreza, doprinosa i drugih javnih prihoda;

5) polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za novčane gubitke koje pretrpi pomorac kao posledicu propusta u radu posrednika u iznosu od najmanje 5.000,00 evra u dinarskoj protivrednosti po štetnom događaju (polisa se može dobiti kod kompanije Dunav osiguranje u Dobračinoj ulici;

6) overenu kopiju vlasničkog lista ili ugovora o zakupu poslovnog prostora u kojem će se obavljati delatnost koji mora da ispunjava uslove propisane Zakonom o pomorskoj plovidbi;

7) overenu kopiju agencijskog ugovora između brodovlasnika i podnosioca zahteva, sa overenim prevodom na srpski jezik;

8) Deklaraciju o ispunjenosti uslova rada pomoraca (DMLC) za svaki brod koji je obuhvaćen agencijskim ugovorom između brodovlasnika i podnosioca zahteva;

9) ispravu o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom u skladu sa međunarodnim ISO standardima kojim su obuhvaćeni poslovi posredovanja pri zapošljavanju pomoraca i koji mora da bude ocenjen od strane priznate organizacije, odnosno drugi sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtevima MLC Konvencije koji mora da bude ocenjen od strane priznate organizacije.

Ako su ispunjeni uslovi u odnosu na navedenu dokumentaciju, Komisija će izvršiti uvid u prostorije podnosioca zahteva kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni uslovi propisani članom 67a tačka 6) i 7) Zakona o pomorskoj plovidbi. Nakon provere ispunjenosti svih uslova propisanih Zakonom, Ministarstvo saobraćaja izdaje odobrenje za obavljanje poslova posredovanja u zapošljavanju pomoraca bez koje nije dozvoljeno obavljanje ove delatnosti. Imajući u vidu da je rad Komisije za licenciranje posrednika u zapošljavanju pomoraca javan, pozivaju se zainteresovani pojedinci da najave svoje prisustvo sednici Komisije najmanje sedam dana pre održavanja sednice na telefon 362-1698. Komisija će najavljivati održavanje sednica na sajtu Ministarstva saobraćaja.

Podeli na društvenim mrežama:

Slične teme...

Menjaju se zakoni o upisu plovila i pomorskoj plov... Usvajanjem zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnoj pripadnosti i upisu plovila i zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, doma...
Tisa otvorеna za plovidbu svih brodova – Oče... Potprеdsеdnica Vladе Srbijе i ministarka građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, prof. dr Zorana Mihajlović, potpisala jе sa ministrom za naciona...
Polovina robne razmene EU odvija se pomorskim prev... Pomorski promet igra bitnu ulogu u međunarodnoj trgovini robama u Evropskoj uniji (EU) u kojoj se otprilike polovina roba prevozi morem, objavio je ev...
Dopunjena procedura za izdavanje odobrenja za osni... Agencija za upravljanje lukama je u skladu sa zaključkom sa sastanka koji je održan sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infras...
Donet Pravilnik o pomorskim knjižicama i dozvolama... Posle Uredbe o pomorskim brodovima koji viju zastavu Srbije, Vlada Srbije je donela Pravilnik o pomorskim knjižicama i dozvolama za ukrcavanje. Pravil...
Vlada Srbije donela uredbu o pomorskim brodovima k... Vlada Srbije donela je Uredbu o bezbednom ukrcavanju i iskrcavanju pomorskih brodova za prevoz rasutog tereta, uprkos tome što mi, bar zasada, taj tip...
Smederevo izmešta luku iz centra grada Ministarstvo građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе i prеdstavnici Grada Smеdеrеva radе zajеdnički na projеktu izmеštanja industrijskog kolosеka ...
Sava i Dunav „čistiji“ od nеlеgalnih p... U objеdinjеnoj kontinuiranoj akciji kontrolе plovila, tеrеtnih i putničkih brodova i luksuznih jahti, državnе inspеkcijе i policija na Savi i Dunavu u...