Bliži se LOGIC 2022 – Predstavljamo sve detalje ovogodišnje konferencije!

Peta međunarodna logistička konferencija LOGIC biće održana 26. i 27. maja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Ovaj važan logistički događaj okupiće privrednike, istraživače, naučnike i studente koji će razmeniti najnovija iskustva, saznanja i ideje. Za ovogodišnju konferenciju vlada veliko interesovanje, a rekordan je i broj učesnika i registrovanih gostiju.

Uoči konferencije iskoristili smo priliku da razgovaramo sa prof. dr Miloradom Kilibardom, predsednikom Organizacionog odbora, koji za PlutonLogistics kaže da je veliko interesovanje za ovu konferenciju pre svega zbog izuzetno velikih izazova koji se postavljaju pred sektor logistike usled globalnih prilika.

– Logistika postaje ključna za nesmetano odvijanje globalnih lanaca snabdevanja. U narednoj deceniji ključna reč će biti rezilijentnost, tj. sposobnost logističkih sistema i kompanija da što brže odgovore na rizike, poremećaje i prekide u poslovanju.

PL: Koje su vodeće teme ovogodišnje konferencije?

– Na ovogodišnjem LOGIC-u izdvajaju se tri grupe tema. Prva grupa je vezana za logističke izazove, poremećaje i prekide u lancima snabdevanja, druga za talente i ljudske resurse u logistici i treća za inovacije i nova rešenja koja su kompanije razvijale i implementirale prethodnih nekoliko godina. Veliko je interesovanje za panel diskusiju posvećenu logističkim izazovima i ljudskim resursima, gde će govornici i učesnici panela iznositi različita iskustva, dobru praksu, planove razvoja i rada u novonastalim okolnostima i okruženju koje se često naziva – nova realnost. Pre svega to su teme vezane za iskustva iz COVID-a, poslovanje u post-COVID uslovima, ali i trentuno aktuelne teme kao što su trgovinski i stvarni ratovi, geopolitičke i privredne promene, ekonomska kriza, inflacija, nestašice materijala, komponenti i proizvoda. Sve su to izuzetno veliki izazovi koji se postavljaju pred sektor logistike i istovremeno situacije gde logistika postaje ključna za nesmetano odvijanje globalnih lanaca snabdevanja. Kaže se da će u narednoj deceniji biti ključna reč rezilijentnost, tj. sposobnost logističkih sistema i kompanija da što brže odgovore na rizike, poremećaje i prekide u poslovanju, da se prilagode novonastalim okolnostima, ali i da se vrate u prvobitno stanje ili pređu u neko novo stanje kada rizici i poremećaj i prođu.

PL: Saglasni ste sa tim da nema ovih izazovnih globalnih prilika, ljudski resursi bi bili tema broj jedan?

– Za logističke i druge kompanije ključne su teme vezane za talente i ljudske resurse, tako da će na konferenciji biti reči o studentskim praksama, stipendijama, školovanju i zapošljavanju, ali i zadržavanju logističkih kadrova. Tu će kompanije saopštavati konkretne programe, planove, iskustva i dobru praksu.

PL: Inovacije mogu da unaprede industriju.

– Najveći deo konferencije biće posvećen inovacijama i novim rešenjima u logistici i lancima snabdevanja. Prijavljeno je 28 konkretnih rešenja, koje će predstaviti kompanije. Rešenja koja su kompanije razvijale i implementirale vezana su za digitalizaciju i automatizaciju u logističkim procesima i sistemima, primenu informaciono-komunikacionih i logističkih tehnologija. Rešenja će biti predstavljena kroz četiri tematske sekcije, a predstaviće ih 35 govornika.

PL: Ove godine imate veliki broj učesnika i veliko interesovanje za konferenciju. 

– Dosada je prijavljeno 350 učesnika, a prijavljivanje još traje, sve do početka konferencije. Prijavljeni učesnici su iz različitih industrija, oblasti i sektora. Najveći broj je iz privrede, preko 250 učesnika. Tu su logističke, špediterske i transportne kompanije, trgovinski lanci, kompanije koje se bave proizvodnjom i distribucijom proizvoda, spoljnom trgovinom i dr. Ostali učesnici su iz obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija, sa unviverziteta i fakulteta. I na kraju, što je i najvažnije, tu su studenti koji će vrlo aktivno učestvovati u svim sadržajima konferencije. Zbog njih se sve ovo i organizuje.

PL: Po vašem mišljenju, koji su razlozi tome da logistika postane interesantna najširoj publici?

– Ima više razloga zašto su teme konferencije interesantne široj javnosti. Prvo, logistika i lanci snabdevanja su ključni faktor tržišnog povezivanja, privrednog razvoja, ekonomičnog poslovanja i konkurentnosti. Drugo, logistika je područje sa najvećim potencijalom za smanjenje troškova, stvaranje ušteda i unapređenje poslovanja svake kompanije, bez obzira na njenu delatnost, veličinu i tržišnu poziciju. Treće, logistika je radno intenzivna delatnost i zahteva veliki broj kvalifikovane radne snage. Potrebe za logističkim stručnjacima rastu po stopi između 10-15% godišnje. Međutim, sve više se ispoljava problem nedostatka radne snage, što će u budućnosti biti ozbiljan izazov za većinu industrija. Iz tih razloga kompanije se sve više fokusiraju na primenu tehnologije, digitalizaciju i automatizaciju procesa i operacija. I na kraju, u vreme krize, poremaćaja, velikih rizika i izazova raste svest o značaju logistike, ne samo u stručnoj već i široj javnosti. Tako je, na primer, prvih meseci COVID-pandemije, od vitalnog značaja za društvo bilo redovno snabdevanje, pre svega, medicinskom opremom, farmaceutskim i prehrambenim proizvodima, ali i robom široke potrošnje.

PL: Koje sve oblasti pokrivate na ovogodišnjoj konferenciji? Da li će biti sadržaja i za korisnike logističkih usluga?

– Konferencija pokriva skoro sve oblasti vezane za lance snabdevanja. Od logističkih usluga i operacija, preko informaciono-komunikacionih tehnologija, digitalizacije i automatizacije u lancu snabdevanja, distribuciji, transportu i skladištenju robe. Pored toga, na konferenciji će biti reči o marketingu i prodaji logističkih usluga, transportnom osiguranju, međunarodnoj logistici, trgovini i ekonomiji, slobodnim zonamai sl.

Svi sadržaji su u suštini i usmereni prema korisnicima logističkih usluga, koji će imati priliku da bliže upoznaju različite logističke kompanije, njihova rešenja i ponudu logističkih usluga. To je prilika da se ostvare nova poznanstva, poslovni kontakti, razmene informacije i otvore novi putevi saradnje. Na konferenciji će se naći kompletna ponuda logističkih usluga i sve značajnije logističke kompanije koje posluju na našem, ali i globalnom tržištu.

PL: Predstavite nam naučni deo skupa. O čemu će biti reči i ko će učestvovati?

– Naučni deo LOGIC-a se takođe bavi vrlo interesantnim i aktuelnim temama. Kroz šest sekcija biće saopšteno 35 radova od strane 98 autora iz 10 zemalja. Teme su vezane za optimizaciju i modeliranje u logistici i transportu, logistiku 4.0, primenu informaciono-komunikacionih tehnologija, zelenu logistiku, logističke strategije i koncepte, optimizaciju procesa skladištenja i rukovanja robom. Uvodno predavanje će biti posvećeno pametnim sistemima za upravljanje kontejnerskim terminalima.

PL: Koje teme su studenti obrađivali i koje će radove predstaviti?

– Poseban deo konferencije čine studentske sekcije. Studenti Odseka za logistiku su pisali istraživačke radove i radili studije slučaja u kompanijama. Tako da imamo šest radova čiji su autori samo studenti i pet radova na kojima su studenti autori zajedno sa svojim profesorima i asistentima. Pored toga, studenti su rešavali konkretne probleme i zadatke u kompanijama, radili studije slučaja i rezultate će predstaviti na konferenciji. Na ovim aktivnostima radilo je dvadeset pet studenata kroz osam timova.

PL: Koje je sve uključen u organizaciju konferencije i ko pruža podršku?

– Konferenciju LOGIC 2022 organizuje Odsek za logistiku Saobraćajnog fakulteta zajedno sa tradicionalnim partnerima: Milšped, Delhaize Serbia, cargo-partner, Gebruder Weiss, Geodis, Transfera, Mercator S, Nelt, Delta transportni sistem, Kuehne Nagel, Planet soft, Fercam, Coca-Cola, Sport Vision, Bosch, Schenker, Standard Logistics, Dragon Maritime – COSCO, Rhenus Logistics, LOGIT, Špica centar, Dunav osiguranje, Sava osiguranje, Logistar, Express Global, NTS International, Rauch i dr. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Medijski partneri LOGIC-a su Radio-televizija Srbije i PlutonLogistics.

Pogledajte preliminarni program:

Podeli na društvenim mrežama: