ADR transport: Produženje važnosti sertifikata za vozače i savetnike

Republika Srbija potpisala je 23. marta multilateralni sporazum M333 o produženju važnosti sertifikata za vozače koji vrše transport ADR robe, kao i Multilateralni sporazum M334 o produženju važnosti sertifikata za savetnike za bezbednost u transportu opasne robe. 

Prema M333:

– Odstupanjem od odredaba prvog stava 8.2.2.8.2. ADR, svi sertifikati o stručnoj osposobljenosti vozača čiji rok važenja ističe između 1. marta 2020. godine i 1. septembra 2021. godine, ostaju važeći do 30. septembra 2021. godine. Ovi sertifikati se obnavljaju na pet godina, ako vozač dostavi dokaz o pohađanju obuke obnove znanja u skladu sa 8.2.2.5. ADR i položi ispit u skladu sa 8.2.2.7. ADR pre 1. oktobra 2021. Novi period važenja počinje sa originalnim datumom isteka dokumenta koji se obnavlja.

– Ovaj sporazum važi do 1. oktobra 2021. godine za prevoz na teritorijama ugovornih strana ADR, potpisnica ovog sporazuma. Ako ga jedna potpisnica opozove pre navedenog datuma, ostaje važeći samo na teritorijama onih potpisnica koje ga nisu opozvale.

Prema M334:

– Odstupanjem od odredaba 1.8.3.16.1. ADR, svi sertifikati za savetnika za bezbednost u transportu opasne robe, čiji rok važenja ističe između 1. marta 2020. i 1. septembra 2021, ostaju važeći do 30. septembra 2021. Rok važenja ovih sertifikata se produžava od datuma njihovog originalnog isteka roka važenja na pet godina, ako njihovi vlasnici polože ispit u skladu sa 1.8.3.16.2. ADR, pre 1. oktobra 2021.
– Ovaj sporazum važi do 1. oktobra 2021, za prevoz na teritorijama ugovornih strana ADR, potpisnica ovog sporazuma. Ako ga jedna od potpisnica opozove pre navedenog datuma, ostaje važeći samo za prevoz na teritorijama potpisnica koje ga nisu opozvale.

Izvor: Trigon inženjering

Multilateralni sporazum M333 možete pogledati OVDE, a sporazum M334 OVDE. Listu država koje su ih prihvatile, možete pogledati OVDE.