Građevinsko, trgovinsko, radno pravo – Šta će sve polagati zaposleni kako bi dobili sertifikate?

Novi Zakon o prevozu tereta uvodi brojne novine, među kojima su i sertifikati o profesionalnoj osposobljenosti koje moraju da imaju preduzeća zainteresovana za licencu za transport.

Sudeći prema pravilniku, koji je već stupio na snagu, budući zaposleni sa sertifikatom,  će morati dobro da zagreju stolicu.

Naime, ispit o profesionalnoj osposobljenosti, ukratko, obuhvata pitanja iz građanskog, trgovinskog, radnog i fiskalnog prava. Budući sertifikovani radnici moraju biti upućeni i u oblasti poslovnog i finansijskog rukovođenja preduzećem, kao i o pristupu tržištu, tehničkim standardima i aspektima eksploatacije, te sve o bezbednosti saobraćaja.

Međutim, kada se detaljno pogleda program, sertifikovani zaposleni moraće da znaju šta su bilansi stanja i uspeha. Biće sposobni da urade budžet jednog preduzeća, a biće  upoznati i sa principima marketinga, reklamiranja i odnosa sa javnošću.

Takođe, sertifikat neće dobiti onaj ko ne zna sve o porezu na dodatu vrednost (PDV), nije sposoban da napravi organizacionu šemu zaposlenih u celom privrednom drušvu, ni da organizuje planove rada.

Sve ovo je deo Pravilnika kojim se propisuju se način, program i postupak sprovođenja ispita o profesionalnoj osposobljenosti, obrazac sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, postupak izdavanja sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti, kao i način vođenja evidencije o održanim ispitima i izdatim i oduzetim sertifikatima o profesionalnoj osposobljenosti.

Za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti podnosi se zahtev Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koji sadrži ime i prezime; ime i prezime roditelja; mesto i datum rođenja; jedinstveni matični broj građana, adresa prebivališta; državljanstvo; kontakt telefon i kontakt adresa elektronske pošte i podatke o stručnoj spremi.

Uz zahtev kandidat prilaže: fotokopiju lične karte; dokaz o uplati sredstava na ime troškova polaganja ispita i republičke administrativne takse; fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, overenu kod organa nadležnog za overu prepisa.

Dalje, propisano je da se ispit o profesionalnoj osposobnjenosti polaže pred Komisijom koju čine predsednik, članovi komisije i sekretar.

Ispit za izdavanje sertifikata o profesionalnoj osposobljenosti polaže se pismeno i sastoji se od dva testa.

Prvi test čine pitanja (najmanje 20 pitanja) sa više ponuđenih odgovora iz oblasti prevoza tereta (svako sa po četiri moguća odgovora od kojih je jedan tačan, a preostali su netačni), pitanja koja zahtevaju direktan odgovor ili kombinaciju ova dva sistema.

Drugi test čini studija slučaja, odnosno analiza pojedinih situacija iz oblasti prevoza tereta kojim se proveravaju znanja i veštine kandidata za pravilnu primenu propisa u praksi.

Vreme trajanja je 120 minuta pojedinačno za svaki test.

Rezultati i ispitna pitanja sa rešenjima objavljuju se na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva sedam dana od dana završetka ispita.

Uspeh kandidata na ispitu ocenjuje se odvojeno za svaki test, a konačan uspeh ocenjuje se ocenom „položio” ili „nije položio”. U slučaju da kandidat nije položio ispit ili deo ispita, ispit, odnosno deo ispita može ponovo polagati u roku od najmanje tri meseca.

 Kompletan Pravilik pročitajte  OVDE