Korišćenje službenih automobila – Saznajte kako da organizujete svoj vozni park

Da li je dozvoljeno koristiti službeno vozilo u privatne svrhe, kada privredni subjekt plaća porez, da li je moguće zaključiti ugovor o zakupu službenog vozila, kako privatnim vozilom ići na službeni put…? Na pomenuta, ali i mnoga druga pitanja, kroz interesantno predavanje, na Konferenciji “Ka održivom transportu 2017” na Zlatiboru, odgovorio je doc. dr Aleksandar Manojlović, predsednik Upravnog odbora Asocijacije rukovodilaca transporta  i logistike TransportLog.

– Kako biste koristili službeno vozilo, potrebno je, prvenstveno, upoznati se sa pravilnikom firme, ali i modalitetima korišćenja službenih vozila. Službena vozila koriste zaposleni za obavljanje poslova za potrebe delatnosti privrednog subjekta ili organizacije u kojoj su zaposleni. Vozila mogu da zaduže zaposleni, ali takođe više zaposlenih može da koristi jedno vozilo. Jedino što je karakteristično za naše prostore jeste da, uglavnom, državne osnovne škole, srednje škole i univerziteti ne poseduju službena vozila.

Nije redak slučaj kada jedan zaposleni knjigovodstveno zadužuje jedno ili više vozila tj. brine o vozilu i snosi odgovornost za njega. Naravno, knjigovodstveno se zadužuju i vozači i zaposleni kojima se odobri lično upravljanje vozilom. Službena vozila mogu da koriste i lica koja nisu u radnom odnosu u privrednom subjektu, kada obavljaju poslove za potrebe privrednog subjekta.

Normalno je da poslovodstvo firme određuje raspored korišćenja automobila po organizacionim celinama, radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga, polazeći od vrste poslova, broja zaposlenih, učestalosti službenih putovanja, kao i zahteva sa aspekta roka izvršavanja poslova i prioritetnih zadataka. Za korišćenje službenog vozila prvenstveno je potrebno odobrenje rukovodioca organizacione celine i posebno treba istaći da putni nalog više nije obaveza, osim u javnom sektoru- rekao je Manojlović.

Modaliteti korišćenja službenih vozila su:

1. Korišćenje službenih vozila u radno vreme podrazumeva da su vozila u vlasništvu privrednog subjekta; zaposleni ih koriste za obavljanje svojih poslova i radnih zadataka, a troškove posedovanja i korišćenja vozila snosi privredni subjekt.
2. Korišćenje službenih vozila u radno vreme i van radnog vremena podrazumeva da su vozila u vlasništvu privrednog subjekta, a zaposleni ih koriste u obavljanju svojih poslova, radnih zadataka, ali i u privatne svrhe; troškove posedovanja i korišćenje vozila, srazmerno pređenom putu (ili satima korišćenja) za službene i privatne svrhe, snose privredni subjekt i zaposleni; privredni subjekt plaća porez za korišćenje vozila u privatne svrhe.

3. Korišćenje privatnih putničkih vozila u službene svrhe putem zaključivanja ugovora o zakupu, odnosno, zajedničkom korišćenju privatnog vozila, vozila koja se zakupljuju od zaposlenih koriste se u privatne i službene svrhe; privredni subjekt snosi deo troškova posedovanja vozila, odnosno, deo iznosa amortizacije, troškove utrošenog goriva za obavljene vožnje i pređeni put u službene svrhe; porez po ugovoru o zakupu plaća privredni subjekt.

4. Korišćenje privatnog putničkog vozila na službenom putu podrazumeva da su vozila u vlasništvu zaposlenih, ali ako potrebe posla to zahtevaju može se odobriti upotreba tog vozila u službene svrhe, kada je odobren zahtev za prevoz na službenom putovanju; zaposlenima se, uglavnom, priznaje naknada u visini od 30% od cene jednog litra goriva za svaki pređeni kilometar, a privredni subjekt plaća porez.

5. Korišćenje vozila, sa mogućnošću otkupa, u radno i van radnog vremena, sa različitom visinom učešća zaposlenih u finansiranju nabavke vozila, npr: 40%, 50%, 60%, 70% lii 80%; vozilo nabavlja privredni subjekti plaća ga odmah, gotovinski, ali može i na lizing; vozilo je u vlasništvu privrednog subjekta; međutim, postoji mogućnost i da određena grupa zaposlenih, koja u okviru svog posla zadužuje vozilo, to vozilo i otkupi, pri čemu će ga koristiti i u službene i u privatne svrhe; zaposleni u petogodišnjem periodu zajedničkog korišćenja vozila, u jednakim mesečnim ratama, otplaćuje ugovoreni deo nabavne vrednosti vozila.

– Cilj ovakvog načina poslovanja su,  svakako, pozitivni finansijski efekti za privredne subjekte, samo je jako bitan način nabavke službenog vozila, odnosno, da li je ono kupljeno za gotov novac, na finansijski lizing, operativni lizing, putem kredita ili na neki drugi način. Bitno je, takođe, napomenuti da je visina poreza na godišnjem nivou, koji se plaća državi, za korišćenje vozila u privatne svrhe, jedan procenat od vrednosti vozila bez obzira koliko se to vozilo koristilo u privatne svrhe – objasnio je Manojlović.

Vođenje evidencije o korišćenju službenih vozila u malim firmama uglavnom radi knjigovođa, dok je finansijski sektor za to zadužen u velikim kompanijama. Treba napomenuti i da evidenciju korišćenja službenih vozila kontroliše finansijska inspekcija.