Paket MOBILNOSTI – Pojašnjenja novih pravila o kabotaži

Ovaj februar ostaće upamćen kao period kada je u okviru Paketa mobilnosti na snagu stupio niz izmena regulativa u drumskom saobraćaju, a s njim na dnevni red stigle i mnogobrojne nedoumice i dileme šta sve nova pravila podrazumevaju i na koga se odnose. Evropska komisija (EK) se potrudila da odgovori na neka pitanja, te je nedavno bilo moguće pročitati njihova pojašnjenja pravila o registraciji prelaska granice na tahografu, kao i tumačenja „povratka kući“.

Tokom prethodnog meseca EK je objavila još jedno tumačenje, u istoj formi kao i dosad. U fokusu su nova pravila o kabotaži, koja su takođe stupila na snagu u februaru.

  • Budite informisani na vreme! Pridružite se PlutonLogistics zajednici na Viberu! 

Sledi deo objašnjenja koja je Evropska komisija objavila.

Kada prevoznik može da obavlja kabotažu?

Unajmljeni prevoznik koji ima licencu zajednice (Community licence) i čiji vozač, ako je državljanin treće zemlje, ima vozački sertifikat (Driver attestation), može da obavi kabotažu u državi članici samo ako je prethodno obavljao međunarodni prevoz, odnosno prekogranični transport. Ovaj prevoz može “da potiče” iz druge države članice ili iz treće zemlje.

Da li sva roba, koja se prevozi u okviru međunarodnog transporta, mora da se isporuči da bi se započela kabotaža?

Sva roba koja se transportuje u okviru dolaska koji prethodi kabotaži mora biti isporučena da bi se kabotaža mogla obavljati. U slučaju da se dolazni tovar sastoji od više pošiljki, kabotaža može početi tek kada se sve pošiljke isporuče. To znači da međunarodni prevoz mora u potpunosti da se završi, da bi se omogućila kabotaža.

Kabotaža može početi odmah nakon poslednjeg istovara robe koja se prevozi u međunarodnom transportu, i na sam dan istovara.

Da li se prevoz praznih kontejnera, paleta ili ambalaže računa kao međunarodni prevoz?

Kada se prazni kontejneri, palete ili ambalaža prevoze u skladu sa ugovorom o transportu (kao što je tovarni list) iz jedne države članice u drugu, taj transport bi trebalo da se smatra kao da je međunarodni prevoz. To je zato što je u tim slučajevima transport praznih kontejnera, paleta ili ambalaže, ili predmet ugovora, ili čini sastavni deo ugovora o transportu.

Kada se prazni kontejneri, palete ili ambalaža ne prevoze u okviru ugovora o transportu, prevoz, u principu, ne treba smatrati prevozom tereta. Međutim, ako su prazni kontejneri, palete ili ambalaža u vlasništvu prevoznika i ako je međunarodni prevoz u skladu sa uslovima za prevoz za sopstvene svrhe prema članu 1(5)(d) Uredbe (EZ) br. 1072/2009, prevoz treba posmatrati kao dolazni međunarodni prevoz, a prevoznik može da obavlja kabotaže nakon obavljenog međunarodnog prevoza.

Da li tokom kabotaže može da postoji više mesta za utovar i/ili istovar?

Maksimalno se mogu obaviti do 3 kabotaže nakon međunarodnog prevoza. Kabotaža u principu može uključivati nekoliko mesta utovara, nekoliko mesta istovara, ili čak nekoliko mesta utovara i istovara.

Međutim, države članice mogu ograničiti broj mesta utovara i/ili istovara u kabotaži tako što će suspendovati operacije sa više mesta utovara i više mesta istovara, kako bi se obezbedila usklađenost sa ograničenjima u pogledu vremena i broja kabotaža, prema Uredbi (EZ) br. 1072/2009.

Mere država članica treba da budu u skladu sa principom proporcionalnosti. Omogućavanje nerezidentnim prevoznicima da obavljaju kabotaže sa neograničenim brojem mesta utovara i neograničenim brojem mesta istovara moglo bi da obesmisli ograničenja maksimalnog broja kabotažnih operacija i da bude suprotno od „privremene prirode“ kabotažnih operacija, kao što je određeno Uredbom (EZ) br. 1072/2009. Istovremeno, uspostavljanje preterano restriktivnih ograničenja u pogledu broja mesta utovara i istovara moglo bi da bude, u zavisnosti od broja tovarnih listova koji su dozvoljeni za jednu kabotažu, više nego što je neophodno da bi se dostigao cilj ka kojem teži Uredba.

Mere koje sprovode države članice mogu se razlikovati po ovom pitanju i uvek treba proveravati precizna nacionalna pravila. U svakom slučaju, definicija kabotaže treba da očuva ideju “privremenosti” ove transportne operacije u svakom trenutku.

Može li postojati više tovarnih listova za jednu kabotažu?

Jedna kabotaža može uključiti jedan ili više tovarnih listova.

Mere koje sprovode države članice mogu se razlikovati po ovom pitanju i treba proveriti precizna nacionalna pravila. U svakom slučaju, definicija kabotaže treba da očuva ideju “privremenosti” ove transportne operacije u svakom trenutku.

U tom kontekstu, treba napomenuti da bi dopuštanje nerezidentnim prevoznicima da obavljaju kabotaže sa prevelikim brojem tovarnih listova moglo učiniti besmislenim ograničenja maksimalnog broja kabotažnih operacija i moglo bi biti u suprotnosti sa „privremenom prirodom“ kabotaže koja je određena Uredbom (EZ) br. 1072/2009.

Koje vozilo se računa za potrebe kabotaže, u slučaju da se koristi kombinacija vozila?

Prema članu 2(1) Uredbe (EZ) br. 1072/2009, za potrebe te Uredbe, „vozilo“ označava ili motorno vozilo registrovano u državi članici, ili kombinaciju vozila, kod kojih je bar motorno vozilo registrovano u državi članici i isključivo u upotrebi za prevoz robe.

U svrhu kabotaže uvek treba uzeti u obzir motorno vozilo, uključujući i u slučaju kombinacije vozila. Kabotaže se mogu obavljati samo sa motornim vozilom koje je obavilo međunarodni prevoz prema članu 8(2), prvi podstav Uredbe. Ovo motorno vozilo je stoga trebalo prethodno da bude uključeno u isporuku robe, kao deo dolaznog međunarodnog prevoza, da bi moglo da obavlja kabotaže. Ovakve kabotaže mogu se obavljati i uz upotrebu drugačije prikolice.

Motornom vozilu koje obavlja kabotažu zabranjeno je da obavlja kabotažu u istoj državi članici u roku od 4 dana nakon završetka kabotaže u toj državi članici prema članu 8(2a).

Kada počinje i kada se završava period od 7 dana i kako se računa?

Kako je određeno Uredbom “dani” se odnose na kalendarske dane, a ne samo kao da su period od 24 sata. Dakle, ukupan period od 7 dana iz člana 8(2) počinje od 00:00 na dan nakon izvršenja dolaznog međunarodnog prevoza, a kabotaža se mora završiti najkasnije u 23:59 sedmog dana.

U praksi, to znači da ako se dolazni međunarodni prevoz obavlja u bilo koje vreme u datom ponedeljku, kabotaža mora da se završi krajem sledećeg ponedeljka.

Budući da su kalendarski dani oni koji se uzimaju u obzir, u državama članicama u kojima ovaj period uključuje državne praznike ili dane u kojima je saobraćaj ograničen ili zabranjen, mogućnost obavljanja kabotažnih operacija u praksi može da bude više vremenski ograničena.

Kako se računa period od 7 dana kada dolazni međunarodni prevoz ili kabotaža sadrži nekoliko istovara?

Kada dolazni međunarodni prevoz sadrži nekoliko operacija istovara, posmatra se poslednji istovar dolaznog međunarodnog prevoza. Pravilo treba da bude identično i za određivanja trajanja kabotaže: poslednji istovar u toku završne kabotaže mora se obaviti najkasnije u 23:59 sedmog dana od dana poslednjeg istovara dolaznog međunarodnog prevoza.

Kako se računa period „hlađenja“ od 4 dana?

Prema članu 8 (2a), prevozniku nije dozvoljeno da obavlja kabotažu, sa istim vozilom, u istoj državi članici u roku od četiri dana nakon završetka kabotaže u toj državi članici. Svrha ove odredbe je da se spreči da uzastopni međunarodni prevozi omoguće prevoznicima da obavljaju kabotaže tako da imaju stalnu ili kontinuiranu aktivnost.

Ova odredba ne dovodi u pitanje pravo na obavljanje tri uzastopne kabotaže u državi članici u sedam dana nakon dolaznog međunarodnog prevoza, pod uslovom da su prošla četiri dana od poslednjeg istovara u prethodnom periodu kabotaže sprovedene u toj državi članici.

Period hlađenja od 4 dana primenjuje se svaki put kada je kabotaža završena i vozilo napusti državu članicu domaćina, bez obzira da li je izvršena samo jedna ili više kabotaža. To rezultira da period hlađenja počinje da se primenjuje pojedinačno u svakoj državi članici u kojoj se kabotaža odvijala, čak i ako se u toj državi članici dogodila samo jedna kabotaža.

Međutim, tokom ovog perioda „hlađenja“ moguće je obavljati kabotaže u drugoj državi članici. Takođe je moguće da prevoznik izvrši jednu ili više prekograničnih operacija, iz ili u državu članicu u kojoj se kabotaža odvijala u prethodna 4 dana (u ili iz druge države članice, ili treće zemlje), ili da prođe kroz državu članicu u kojoj se odvijala kabotaža, ili da boravi u njoj, bez obavljanja kabotažnih operacija.

U praksi, ako prevoznik izvrši kabotažu u državi članici A nakon međunarodnog transporta, a zatim izvrši drugu kabotažu u državi članici B, ne može da obavi kabotažu u državi članici A u roku od četiri dana nakon završetka kabotaža u državi članici A. Nakon kabotaže u državi članici B, može da prolazi kroz obe države članice i može da obavlja nove međunarodne prevoze prema tim državama. Međutim, neće biti dozvoljeno obavljanje novih kabotažnih operacija u državi članici A ili B, sve dok „period hlađenja“ nakon istovara poslednje kabotaže ne istekne u državi članici A ili B.

Period hlađenja počinje od završetka kabotaže, pre izlaska iz države članice. Kada postoji više mesta za istovar u okviru jedne kabotažne operacije, treba uzeti u obzir poslednji istovar. I u ovom slučaju treba uzeti u obzir kalendarske dane, a ne samo period od 24 sata. Stoga, odbrojavanje perioda hlađenja od 4 dana počinje od 00:00h, od dana nakon izvođenja poslednje kabotaže u određenoj državi – ili, od poslednjeg istovara, gde postoji više mesta istovara – i završava se četvrtog dana u 23:59.

To u praksi znači da, ako se poslednja kabotaža obavlja u bilo kom trenutku u datom ponedeljku, period hlađenja se završava krajem sledećeg petka, a kabotaža se može nastaviti u subotu, od 00:00h.

Kompletnu Q&A sekciju, gde se nalaze i druga pitanja i odgovori u vezi sa novim pravilima o kabotaži, pogledajte OVDE.