Primena novog zakona o transportu robe od februara 2017. godine

Nekoliko naših čitalaca se javilo sa istim pitanjem, da li će dokumentacija za transport robe u BiH biti izmenjena od 1. septembra. Odgovor smo potražili u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, gde su nam rekli da se od 1. septembra ove godine ne menjaju propisi za obavljanje međunarodnog drumskog saobraćaja Srbije i BiH.

Uslovi i način obavljanja međunarodnog javnog prevoza putnika i stvari u drumskom saobraćaju uređeni su Zakonom o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju koji je donet 1998. godine.  Kao uslov za obavljanje delatnosti međunarodnog javnog prevoza, Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju propisuje da privredni subjekti, i to samo oni koji posluju u formi pravnog lica, poseduju uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza, koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Uslovi koje pravna lica moraju da ispune da bi dobili navedeno uverenje odnose se na finansijsku, tehničku i stručnu osposobljenost, a kao poseban uslov predviđeno je da je potrebno da je pravno lice tri godine obavljalo odgovarajuću vrstu unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju.

Kako navode, prevoz između dve zemlje regulisan je Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju. Sporazum je potpisan u oktobru 2002. godine, a stupio je na snagu u junu 2005. godine. Od 1. septembra 2008. godine dogovoreno je da se međunarodni drumski prevoz stvari između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine odvija van režima dozvola za bilateralne i tranzitne prevoze. Za 2016. godinu obostrano je razmenjeno 900 dozvola za prevoze za / iz treće zemlje. Ovaj stav dve strane potvrđen je i na poslednjem zasedanju Mešovite komisije za međunarodni prevoz putnika i stvari u drumskom saobraćaju, 1. i 2. decembra 2015. godine u Beogradu.

Primena novih zakona od 2017.

kamion_310816U Minisatrstvu dalje navode da imajući u vidu obaveze Republike Srbije u pogledu usaglašavanja sa zakonodavstvom EU, kao i potrebu da se ova delatnost javnog prevoza uredi na kvaliteniji način, u toku 2015. godine doneti su Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, broj: 68/15) i Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl. glasnik RS“, broj: 68/15).

Navedni propisi takođe predviđaju ispunjenost određenih uslova da bi pravna lica, ali i preduzetnici, mogli da otpočnu sa obavljanjem delatnosti međunarodnog javnog prevoza, a to su uslovi u pogledu: poslovnog ugleda, finansijske sposobnosti, profesionalne osposobljenosti, voznog parka, vozača i stvarnog i stabilnog sedišta, što je u saglasnosti sa propisima EU. Uslov prethodnog obavljanja odgovarajuće vrste unutrašnjeg prevoza u drumskom saobraćaju nije predviđen, te će svim privrednim subjektima koji imaju nameru da na zakonit način obavljaju ovu delatnost, u tom smislu, pristup delatnosti biti olakšan.

Primena navedenih propisa, osim pojedinih odredbi, odložena je do 13. februara 2017. godine radi donošenja podzakonskih akata i potrebe da se prevoznicima koji već obavljaju ovu delatnost i poseduju pomenuta rešenja i uverenja, ostavi dovoljno vremena da sagledaju svoje obaveze predviđene novim propisima, te omogući da svoje poslovanje lakše i na vreme usklade sa istim. Ovo posebno iz razloga što su u pogledu finansijske sposobnosti predviđeni stroži uslovi u odnosu na važeće propise, a predviđeni su i neki drugi uslovi koji prema važećim propisima na postoje.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.