Spreman Nacrt zakona o prevozu opasne robe

Srbija će uskoro dobiti novi zakon o prevozu opasne robe. Ovim zakonom se uređuju uslovi za obavljanje unutrašnjeg i međunarodnog prevoza opasne robe u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju na teritoriji Republike Srbije, uslovi i obaveze koje treba da ispune učesnici u prevozu opasne robe, zahtevi u odnosu na ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu, odnosno prevozno sredstvo namenjeno za prevoz opasne robe, uslovi za imenovanje tela koja ispituju i kontrolišu ambalažu, pokretnu opremu pod pritiskom i/ili cisternu, odnosno prevozno sredstvo namenjeno za prevoz opasne robe, uslovi za ovlašćivanje tela koja ispituju i kontrolišu prevozno sredstvo namenjeno za prevoz opasne robe, nadležnosti državnih organa i organizacija u prevozu opasne robe, nadzor, kao i druga pitanja koja se odnose na prevoz opasne robe.

Primena zakona

Ovaj zakon primenjuje se na unutrašnji i međunarodni prevoz opasne robe u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Zakon se ne primenjuje na prevoz opasne robe morem pomorskim brodovima koji viju zastavu Republike Srbije, odnosno prevoz opasne robe pomorskim plovnim putevima koji čine deo unutrašnjih vodnih puteva, prevoz opasne robe skelama koje isključivo prelaze unutrašnji vodni put ili luku, prevoz opasne robe koji privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik obavlja za potrebe svoje delatnosti u zatvorenoj tehničko-tehnološkoj celini (fabrički krug, skladište i slično); ostala izuzeća propisana u odeljcima 1.1.3 Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR), Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID), odnosno Evropskog sporazuma o međunarodnom transportu opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN).

Zakon se ne primenjuje na prevoz opasne robe koji se obavlja prevoznim sredstvima koja pripadaju ministarstvu nadležnom za poslove odbrane, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Vojsci Srbije, kao i vojnim snagama drugih država i organizacija koje prema posebnom sporazumu koriste saobraćajnu infrastrukturu Republike Srbije.

Javna rasprava

Nacrt tog dokumenta je na javnoj raspravi, a Ministarstvo saobraćaja je objavilo da je prеdviđеnoе da sе javna rasprava sprovеdе u pеriodu od 13. novеmbra  do 2. dеcеmbra  2015. godinе: 20. novеmbar 2015. godinе od 11 do 13 časova – Kraljеvo, Rеgionalna privrеdna komora Kraljеvo, ul. Omladinska br. 2.  23. novеmbar 2015. godinе od 12 do 15 časova  – Bеograd, Privrеdna komora Srbijе, Tеrazijе br. 23.

Učеsnici u javnoj raspravi su prеdstavnici državnih organa i organizacija, kao i prеdstavnici zaintеrеsovanih privrеdnih subjеkata i druga zaintеrеsovana lica. Primеdbе, prеdlozi i sugеstijе sе mogu dostaviti Ministarstvu građеvinarstva, saobraćaja i infrastrukturе, Bеograd, Nеmanjina 22-26, poštom ili na e-mail adrеsu:  leposava.sojic@mgsi.gov.rs  sa naznakom „Javna rasprava o Nacrtu zakona o prеvozu opasnе robе”.

Nacrt zakona pročitajte OVDE