Šta sve treba da ZNATE o dokumentima vozača, vozila i tereta?

Poznavanje, priprema i posedovanje odgovarajuće dokumentacije za vozača, teret, putnika i vozilo tokom obavljanja prevoza jedan je od ključnih zadataka svakog člana posade, kako bi prevoz bio obavljen uspešno i na zadovoljstvo svih učesnika u transportnom procesu.  Kako je dokumentacija raznovrsna, a ponekad i obimna, u praktičnom radu profesionalnih vozača javlja se veliki broj pitanja i nedoumica u ovoj oblasti.

Osim toga, za vozače je neophodno i da se redovno informišu o izmenama propisa u nacionalnom i međunarodnom transportu, da bi ih mogli primeniti u svakodnevnom radu. Redovnom sticanju novih, kao i obnovi postojećih znanja i veština, namenjene su i periodične obuke koje su obavezan deo postupka za produžavanje roka važenja kartice vozača.

Obavezne periodične obuke profesionalnih vozača se sprovode kao jednodnevni seminari unapređenja znanja. Nova tema seminara koje je u svojim centrima pokrenuo CMV AMSS je Dokumenta vozača, vozila, tereta i putnika, a u nastavku možete pročitati više informacija i detalje o prijavi!

Koji propisi uređuju oblast?

Zakonima i pravilnicima koji postoje u Srbiji, a koji su usklađeni sa međunarodnim pravnim aktima, definisani su kriterijumi koje moraju da ispunjavaju i vozači i vozila kako bi na siguran i bezbedan način učestvovali u saobraćaju. Ispunjavanje zakonskih propisa dokazuje se ogovarajućom dokumentacijom za vozača, teret, putnika i vozilo.

Sa aspekta vozača, misli se na njihovu obučenost i kvalifikovanost za obavljanje transportne delatnosti, a sa aspekta vozila misli se na usklađenost sa propisanim tehničkim uslovima i standardim, naročito u segmentu bezbednosti drumskog saobraćaja.

Zakonom o prevozu tereta u drumskom saobraćaju uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno javnog prevoza tereta i prevoza tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju i inspekcijski nadzor.

Prevoz tereta u drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona, kao i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza putnika i prevoza lica za sopstvene potrebe u drumskom saobraćaju u domaćem i međunarodnom prevozu, pružanja staničnih usluga na autobuskim stanicama i inspekcijski nadzor.

Šta obuhvata seminar?

Dokumenta vozača, vozila, tereta i putnika je druga tema seminara koje je CMV AMSS pokrenuo u svojim centrima.

Predavanje je sadržajem i formom prilagođeno da na direktan i jednostavan način pruži odgovore na najčešća pitanja i nejasnoće koje nastaju u praktičnom radu profesionalnih vozača, a odnose se na svu dokumentaciju koja prati prevoz tereta i putnika. Seminar je pripremljen u skladu sa iskustvima u realizaciji obuka vozača uz uvažavanje trenutnih Zakonskih i tehničkih uslova rada profesionalnih vozača.

Slobodne termine i lokacije AMSS centara za obuku profesionalnih vozača širom Srbije možete proveriti na OVOM linku. 

U okviru predavanja obrađuju se sledeće oblasti:

  • Dokumenta vozača
  • Dokumenta za vozilo
  • Evropski izveštaj
  • Transportna dokumenta
  • Dokumenta za prevoz putnika
  • Carinska dokumenta

Više detalja možete pogledati i na sajtu cpc.rs, kao i Facebook stranici AMSS CMV – Centar za CPC obuku – kod 95, ili putem telefona +381 65 987 89 02.