Stevan Jovićević, direktor firme „Tahograf BG“ – Neznanje dovodi do visokih troškova za prevoznike i vozače

Poštovanje propisa o radnom vremenu i pravilno rukovanje tahografom je osnovni element u radu svakog prevoznika i u Srbiji i u Evropi. Saobraćajne nezgode gde učestvuju teretna vozila ili autobusi i posledice koje imaju po ljudske živote i materijalne štete su važan faktor u motivaciji zakonodavaca da stalno unapređuju okvire i nadzornih organa da na putu i u prostorijama prevoznika  vrše provere poštovanja propisa. U tom pravcu se kreće i transportna privreda u Srbiji, dajući sve veći akcenat na edukaciji vozača i efikasnije postupanje sa tahografima, kaže Stevan Jovićević, direktor firme „Tahograf BG“ u u intervjuu za PlutonLogistics.

PL: Kompanija „Tahograf BG“ je zastupnik nemačkog proizvođača Continental i njegove članice VDO za Srbiju i Crnu Goru. Recite nam koje proizvode i usluge nudite na našem tržištu.

–  „Tahograf BG“ omogućava prevoznicima stručnu i tehničku podršku, proizvode i usluge iz oblasti tahografa. Tahografi su zakonom uređen sistem i prevoznik mora ozbiljno i odgovorno da pristupa njegovoj primeni. Našim partnerima pružamo najkvalitetnije uređaje za rad sa digitalnim tahografima, softversko rešenje za arhiviranje i obradu podataka sa analognih i digitalnih tahografa koje je lider na ovom polju, kao i potrošne materijale za analogne tahografe. Od usluga izdvajamo edukaciju vozača i rukovodilaca u transportnim preduzećima o pravilnom korišćenju tahografa i uslužno vođenje evidencije radnog vremena vozača. Prateći razvoj tržišta i specifičan način poslovanja koji je odlika ovog regiona, usluge i proizvodi su prilagođeni svakom prevozniku pojedinačno i time naši partneri dobijaju najefikasnije rešenje za svoje potrebe.

PL: Recite nam nešto više o stemu vođenja evidencije radnog vremena vozača propisanog novim pravilnikom koji  je stupio na snagu 1. aprila.  

– Početkom primene Pravilnika o evidenciji radnog vremena člana posade vozila 1. aprila 2017. godine i prateći potrebe prevoznika, ponudili smo uslugu vođenja evidencije radnog vremena vozača.  Usluga se sastoji o kompletnom vođenju evidencije radnog vremena vozača koji vode evidenciju na tahografskim listićima i karticama vozača. Digitalizujemo tahografske listiće u bazu podataka i zajedno sa podacima sa kartice vozača izrađujemo veliki broj izveštaja. Oni se odnose na prekršaje vozača po ZoRV, zbirnih aktivnosti vozača, dnevnih aktivnosti vozača iz kojih se može pratiti način rada vozača. Izrađujemo posebnu tabelu podataka koju propisuje Pravilnik i koja predstavlja novu obavezu prevoznika. Tabela evidencije radnog vremena vozača sadrži sve propisane podatke i uvažava sve specifičnosti radnih aktivnosti  vozača koje odlikuju međunarodni ili prevoz koji se odvija u celini na teritoriji Republike Srbije.  Za sprovođenje naše usluge vođenja evidencije radnog vremena vozača koristimo tehnološki napredne sisteme koji nam stoje na raspolaganju i time smanjujemo troškove prevozniku.

PL:  Da li možete da objasnite vozačima gde najčešće nastaju greške i prekršaji? 

– Profesionalni vozači teretnih vozila i autobusa imaju sve više odgovornosti i procedura kojih se moraju precizno pridržavati. To zahteva više angažovanja na edukaciji i poštovanju uputstava koji su dobijeni od prevoznika.

U oblasti poštovanja propisa o radnom vremenu i pravilnim korišćenjem tahografa, veći broj grešaka nastaje iz neznanja ili pogrešne informisanosti.  Najčešća edukacija vozača se svodi na međusobnu razmenu informacija ili iskustava koje su pojedinačno imali. Takav način nije dobar i dovodi do visokih troškova za prevoznika i vozača.

Napominjemo da u ZoRV postoje kaznene odredbe sa kaznenim poenima koji se odnose na vozačku dozvolu vozača. Najsigurniji način je da se edukacija prepusti profesionalcima. Edukaciju vozača koji vrši Tahograf BG je na visokom nivou i zadovoljni vozači i prevoznici su nam najbolja potvrda tvrdnji koje smo izneli.

PL: Tahograf je jedno od mesta gde je moguće podići efikasnost rada profesionalnog vozača i smanjiti troškove prevoznika.  Na koji način?

–  Vozač koji pravilno koristi tahograf, u kombinaciji sa novim generacijama digitalnih tahografa omogućavaju smanjenje troškova poslovanja i veću efikasnost u radu. Digitalni tahograf povoljnije po prevoznika beleži aktivnosti koje obavlja vozač, komunikacija i rad vozača sa tahografom su značajno pojednostavljeni. Specifičnosti prevoza unutar Srbije ili u inostranstvu se mogu unaprediti koristeći ove činjenice.

PL: Uvedene su promene  i u oblasti radionica za tahografe. O čemu se konkretno radi?

– Radionice za tahografe su jedan od stubova sistema tahografa. Njihov rad direktno utiče na rezultate sistema. Tehničari u radionici za tahografe su odgovorni za proveru ispravnosti tahografskog sistema. Odgovornost je velika jer ako njihov rad nije na visokom nivou, postavlja se pitanje kvaliteta zapisa radnog vremena koje vozač pravi i svrhe postojanja sistema za beleženje aktivnosti.  Iz tih razloga zakonski okvir rada radionica se često unapređuje. Tahograf BG daje svoj doprinos razvoju mreže radionica i u okviru svojih mogućnosti utiče na stalno podizanje kvaliteta rada naših partnera. Naša najveća obaveza je tehnička podrška u njihovom radu, pružanje servisnih informacija i edukacija o tahografima i procedurama za pravilno postupanje u postupcima ugradnje, pregleda i opravke.

PL:  O čemu treba voditi računa kada se kupuje tahograf?

– Pravilna nabavka ili zamena tahografa je postupak kojim prevoznik može unaprediti svoju efikasnost. Svaki tahograf ima svoje karakteristike koje je važno sagledati. Važan deo je jednostavnost rada jer vozač mora imati jednostavne, logične i jasne procedure postupanja. Brzina preuzimanja podataka, mogućnost korišćenja uređaja za daljinsko preuzimanje podataka, unificiranje modela tahografa u voznom parku, predstavljaju deo karakteristika na koje treba obratiti pažnju. Servisna mreža radionica koje mogu stručno i brzo sprovesti sve potrebne aktivnosti na tahografu je relevantna činjenica za prevoznika, čime se Tahograf BG posebno ponosi.

PL: Koje su prednosti, a koje mane korišćenja digitalnog tahografa u poređenju sa analognim?

– Prednosti digitalnog tahografa su brojne u odnosu na analogni tahograf. Podsećamo da je digitalni tahograf počeo da se koristi u državama EU sredinom 2006. godine i da je nakon jedanaest godina primene još sigurnije potvrditi tu činjenicu. Smanjenje evidencije koju vozač mora posedovati kad upravlja vozilom, jednostavna obrada digitalnih podataka sa kartica vozača, bezbednost i pouzdanost podataka, smanjenje administracije koju mora voditi prevoznik i tehnološka unapređenja tahografa koja su povoljna po prevoznika su glavni argumenti. Troškovi održavanja analognog tahografa su u porastu, a starosna struktura tahografa je takva da će prouzrokovati značajnije uvećanje troškova za prevoznika u narednom periodu. Analogni tahografi su zastupljeni na tržištu Srbije u značajnom procentu i nadamo se da će naredne godine doneti  brži prelazak na moderniji i efikasniji sistem tahografa.

PL: Koji su planovi preduzeća „Tahograf BG“ u narednom periodu?

–  „Tahograf BG“ je za 2017. godinu pokrenuo niz aktivnosti koje su najviše usmerene na ispunjavanje potreba prevoznika na polju usluga i edukacija. Imamo ambiciozne planove koji podrazumevaju aktivan pristup pojedinačnim zahtevima prevoznika. Sa partnerskim radionicama za tahografe ćemo početi pripreme za stručno osposobljavanje i opremanje radi uspešnog početka  rada sa novom generacijom digitalnog tahografa koji će biti na tržištu od sredine 2019. godine.