Kako pametno NAGRADITI ZAPOSLENE?

Najvažniji resurs svake organizacije su ljudi. Činjenica toliko puta obrađena u menadžment teoriji, a dokazana u praksi. HR menadžeri, u zavisnosti od organizacione kulture i dostupnih budžeta, u stalnoj su potrazi za načinima i vrednostima kojima bi dopunili postojeće pakete beneficija za zaposlene. Regrutovanje, odabir i zadržavanje zaposlenih, elementi su uspešnog kreiranja timova koji zajedno doprinose napredovanju organizacije. Da bi se poslovni planovi i ciljevi ostvarili, zaposleni moraju da budu adekvatno vođeni i motivisani, i to na način da osećaju da se poslodavac o njima brine dugoročno.

Privatna penzija je finansijski proizvod koji obezbeđuje dopunske prihode u starosti. Kao takav predstavlja dodatnu sigurnost u najranjivijem periodu života svakog pojedinca. Naime, prestankom aktivnog rada prestaju i dotadašnji prihodi i neminovno se smanjuje novčani priliv. Da bi se životni standard na koji smo navikli održao i u trećem dobu, neophodno je da se na vreme obezbede dopunski prihodi. Idealan način za to je štednja u dobrovoljnim penzijskim fondovima, jer je dobrovoljna, dostupna svima i fleksibilna.

Zbog toga je privatna penzija i prepoznata od strane poslodavaca kao izuzetno važan i vredan deo paketa beneficija i motivatora za zaposlene. Obezbeđujući im finansijsku sigurnost, čine ih rasterećenijim i manje zabrinutim za sopstvenu i budućnost porodice, a to svakako čini da sa više energije i vedrine obavljaju poslovne aktivnosti.

Pored toga, poslodavci imaju važnu ulogu u razvijanju finansijske odgovornost zaposlenih i pružanju pomoći u razumevanju njenog značaja, kao i načina na koji se ona podstiče.

Bez obzira na to što poslodavac uplaćuje dopunske penzijske doprinose, oni se evidentiraju i vode na individualnom računu zaposlenog koji je njihov isključivi vlasnik i član fonda. Na internet prezentaciji www.dunavpenzije.com, pomoću jedinstvenog korisničkog imena i šifre članovi su u mogućnosti da u svakom trenutku imaju direktran uvid u stanje svojih sredstava. Naime, uplaćena sredstva se investiraju, a ostvareni prinos pripisuje čineći da se njihova štednja uvećava. Minimalni penzijski doprinos iznosi 1.000 dinara, a jednom izabrani iznos uplate može da se menja neograničeni broj puta. Zastoj u uplatama ne ograničava niti ukida prava članova i što je najvažnije, ne stvara dodatne troškove.

Pravo na korišćenje penzije stiče se sa navršenih 58 godina života bez obzira na pol. Član sam bira način na koji će da prima penziju, kao i period u kojem želi da je prima. Dopunska penzija je nasledna i na taj način predstavlja dodatnu sigurnost za porodicu.

Država je prepoznala značaj štednje za starost i podržala razvoj dobrovoljnih penzijskih fondova kroz poreske i druge olakšice. Tako su uplate penzijskih doprinosa poslodavaca do 6.541 dinara po zaposlenom oslobođene poreza na zarade i obaveznih socijalnih doprinosa. S druge strane i uplate pojedinca putem administrativne zabrane do navedenog iznosa, oslobođene su poreza na zarade.

Dunav dobrovoljni penzijski fond punih 15 godina građanima obezbeđuje privatne penzije, kao dopunski prihod u starosti. Na kraju prvog kvartala, imovina fonda iznosila je 19,7 milijardi dinara, odnosno preko 39% tržišnog učešća. Toliko, naime, vredi štednja za starost preko 90.000 članova Dunav fonda. Njihov poslodavac, oni sami ili zajedno sa poslodavcem, izabrali su Dunav za partnera u planiranju sigurnije i finansijski izvesnije budućnosti u kojoj će im privatna penzija biti dodatni izvor prihoda u starosti.