Poštansko-logistički sistemi – Dualno obrazovanje i u visokoškolskim ustanovama

Studijski program Poštansko-logistički sistemi Odseka Visoke škole za informacione i komunikacione tehnologije u Beogradu, bio je domaćin kompanijama u okviru prvog Career Day-a održanog 15. decembra. Studentima su se predstavile kompanije – DExpress, Bex, Nelt i Delta transportni sistem, dok je PlutonLogistics bio medijski partner.

Akademci su imali priliku da posete štandove kompanija, upoznaju se sa radom izlagača, kao i da dobiju značajne informacije, a sajam su pratila tri stručna predavanja:

  • Automatizacija dostavne mreže primenom paketomata (Sandra Pištoljević i Tijana Mijailović, DExpress)
  • Bexexpress – dosadašnji razvoj i planovi (Zoran Zagorac, Bex)
  • Logističke usluge (Slađan Blagojević, Nelt)

Održan je i okrugli sto pod nazivom „Unapređenje saradnje obrazovanja i privrede“ gde su predstavnici studijskog programa Poštansko-logistički sistemi predstavili dualni model obrazovanja u toj školi.

Jedinstven nastavni program

Studijski program Poštansko-logistički sistemi postoji od osnivanja Škole 1974. godine. U međuvremenu je menjao svoj naziv i usklađivao svoje nastavne planove i programe sa aktuelnim promenama u oblasti saobraćaja i logistike da bi, prateći trendove na tržištu, u akreditaciji 2017. godine dobio svoj današnji naziv i prilagođen i inoviran nastavni plan i program.

Osnovni cilj ovog studijskog programa je da omogući studentima da, kroz širok spektar predmeta koje izučavaju tokom studija, sagledaju različite metodološke pristupe pri rešavanju inženjerskih problema, a zatim primene stečena znanja u domenu organizovanja poštanskih i logističkih servisa.

Veoma bitna prednost je da ne postoji sličan obrazovni profil u domenu strukovnih visokoškolskih programa, kako na području zemlje, tako ni na području regiona.

Po završetku studijskog programa Poštansko-logistički sistemi, studenti stiču visoko obrazovanje prvog stepena strukovnih studija i zvanje strukovnog inženjera saobraćaja.

Dualno obrazovanje

Od školske 2021/22. godine u okviru studijskog programa Poštansko-logistički sistemi moguće je studirati po dualnom modelu studija. Dualni model studija (DMS) se bazira na osnovama Zakona o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju (2019). Cilj DMS je sticanje, usavršavanje i izgrađivanje znanja, veština, sposobnosti i stavova, odnosno poslovnih kompetencija u skladu sa studijskim programom i standardom kvalifikacije, kao i realnim potrebama tržišta rada, objašnjavaju u ovoj visokoj školi.

DMS podrazumeva model realizacije nastave kroz:

  • aktivnu nastavu na visokoškolskoj ustanovi i praktičnu obuku i
  • rad kod poslodavca – učenje kroz rad.

– Učenje kroz rad predstavlja organizovan proces tokom kojeg studenti pod nadzorom rade kod poslodavca primenjujući teorijska znanja u realnom radnom okruženju, imaju neposredan dodir sa poslovnim procedurama i tehnologijama koje se koriste u poslovnom svetu, povezuju se sa zaposlenim profesionalcima i pripremaju se za svet rada. Studenti od poslodavca dobijaju određenu naknadu za svoj rad. Poslodavac prati rad i usmerava razvoj mladih stručnjaka prema realnim potrebama tržišta rada u oblasti.

Kako objašnjavaju, uloga SP Poštansko-logistički sistemi je da u ovom procesu podstiče i prati karijerni razvoj, kao i zadovoljstvo i motivaciju studenata, osnažuje i podržava studente da planiraju i postavljaju ciljeve karijernog razvoja.

– Kroz uspostavljanje bliske saradnje između privrednih subjekata i visokoškolskih ustanova dolazi do razvoja novih i inovativnih ideja, otvara se prostor za modernizaciju i osavremenjavanje nastavnih planova u skladu sa najnovijim dostignućima u privredi.

Prvi partner ove škole u procesu razvoja DMS je JP Pošta Srbije, sistem sa preko 15.000 zaposlenih i više od 1.500 jedinica poštanske mreže.