SMANJITE RIZIKE: Pravim informacijama do boljeg poslovanja

Iako živimo u vremenu gde su nam podaci lako dostupni, često nam njihovo prikupljanje i obrada prave problem u funkcionisanju poslovanja različitih segmenata, od prodaje, preko finansija pa čak i do marketinga. Upravo ti zvanično dostupni podaci, koji dolaze eksterno, a vezani su za klijente objedinjeni su u jedno rešenje, takozvano, API (Application Programing Interface), o čemu su govorili predstavnici kompanije Cube Team na IV međunarodnoj logističkoj konferenciji LOGIC 2019, održanoj u Beogradu. Radi se o ogromnoj bazi podataka o svim pravnim licima koja su registrovana u Srbiji.

API servis obuhvata sve podatke koje klijenti jedne kompanije poseduju, od registracionih, finansijskih, opisa njihovog poslovanja, kontakt podataka i svih onih podataka koji se u „živom“ vremenu konstantno menjaju, kao što su podaci o tekućim stvarima, blokadama, stanja njihovih finansijskih računa, menica, lizinga, zaloga… API servisom ogućava se da se svi gore navedeni podaci, ažuriraju u poslovnom sistemu korisnika uživo.

Miloš Stančić

– Ideja je da u poslovnom sistemu koji koristite možete, putem API servisa, imati „živo“ ažuriranje svakog od tih podataka, na primer u svakom momentu možete sa sigurnošću znati da faktura odlazi na pravu registrovanu adresu, odnosno, da se izdaje faktura sa važećim podacima. API servis je bezbedan i jednostavan servis. Na zahtev korisnika, iz naše baze, dostavljamo unapred definisani set podataka. Važno je napomenuti da ukoliko klijent želi da vidi samo blokade ili samo redovno ažurirane registracione podatke možemo zasebno samo njih dostavljati- objasnio je Miloš Stančić, Key Account Manager u kompaniji Cube Team.

Implementacija API servisa

Iskustvo je pokazalo da u jednoj velikoj kompaniji čak troje ljudi unosi registrcione podatke jednog partnera, što doprinosi mogućnosti da se na tri mesta napravi greška.

– Ono što je ideja iza API servisa jeste automatska obrada podataka unutar poslovnog sistema, kao i skraćivanje procesa unosa novog partnera u poslovni sistem. Poces implemetnacije API servisa zahteva određivanje seta podataka  koje korisnik želi da ažurira i automatski unosi.

Nakon određivanja seta podataka, radi se implementacija servisa. Proces se nakon toga više ne ponavlja, jer će poslovnisi stem korisnika uređivati podatke po zadatim kriterijumima i omogućiti ažurnu i unificiranu bazu podataka koja je lakoobradiva za dalje analize.

Lazar Milošević

– Unificirana baza podata kakorisnika omogućava brzu analizu celokupnog portfolia korisnika. Analiza portfolia može doprineti svim sektorima kompanije korisnika. Sektori koji se pretežno bave analizama su finansije, prodaja i marketig – objasnio je Lazar Milošević, Key Account Manager u kompaniji Cube Team.

Kada se pomene implementacija nečeg novog u poslovni sistem, ljudi uglavnom pomisle da je reč samo o trošku  i oduzimanju vremena zaposlenih.

– Iz tog razloga kompanija CUBE TEAM je u procesu implementacije kreirala i “profitabilni” deo koji se odnosi na uređivanje zatečene baze podataka i analize iste, a sve u cilju proširenja poslovanja i skraćivanja procesa implementacije API servisa – objasnio je Milošević na konferenciji LOGIC 2019.

On je dodao da će API servis u naredna tri meseca postati regionalni API servis, što znači da će pokrivati sve zemlje bivše Jugoslavije, sa Bugarskom.