Koliko traju uvozno-izvozne procedure? – Ovo su NOVI rezultati merenja CARINSKIH operacija u Srbiji!

Problemi sa kojima se suočavaju domaći prevoznici dobro su poznata stvar, iako su na spisak muka od kako je počela pandemija stigli i neki novi – stalne izmene propisa, COVID-potvrde, „zaključavanja“ država… Uprkos tome, vodeći problem po mišljenju većine i dalje ostaju zastoji na graničnim prelazima.

Iako čekanje na granici mnogi poistovećuju sa radom carine, na njega utiču i mnogi drugi faktori – dinamika rada administracija susednih država, pojačane kontrole u zemljama EU itd.

Uprava carina Republike Srbije je, uz tehničku pomoć Grupacije Svetske banke, a po metodologiji Svetske carinske organizacije, tokom novembra 2021. godine sprovela novu Studiju merenja vremena postupaka robnog uvoza i izvoza u drumskom i avio saobraćaju, u cilju unapređenje efikasnosti obavljanja carinskih i drugih procedura.

Od prethodno urađenog merenja do ovogodišnje analize ključnih elemenata postupanja svih pojedinačnih kontrolnih organa, kao i privatnih učesnika uključenih u proces carinjenja i puštanja robe, protekle su pune četiri godine.

U okviru ovogodišnje analize, za merenje vremena odabrane su carinske ispostave sa najvećim brojem prijavljenih i obrađenih carinskih deklaracija, na osnovu carinskih podataka iz prethodnih godina, a merenje je sprovedeno na CI Aerodrom Beograd, GP Horgoš, GP Batrovci i GP Preševo, kao i na CI Terminal Beograd.

Rezultati ovogodišnje studije kažu da je prosečno carinsko vreme kod uvoza u drumskom saobraćaju 31 minut na graničnim prelazima, odnosno 2 sata i 2 minuta na unutrašnjem terminalu. Prosečno carinsko vreme kod izvoza u drumskom saobraćaju iznosi 1 sat i 42 minuta na unutrašnjem terminalu, odnosno 6 minuta na graničnim prelazima.

Za celokupni proces uvoza u proseku treba 10 sati i 1 minut, od čega je prosečno vreme trajanja postupka na graničnim prelazima 2 sata i 51 minut, a na unutrašnjem terminalu 7 sati i 10 minuta.

Za celokupni proces izvoza u proseku treba 7 sati i 44 minuta, od čega je prosečno vreme trajanja postupka na graničnim prelazima 2 sata i 10 minuta, a na unutrašnjem terminalu 5 sati i 34 minuta.

– U poređenju sa rezultatima prethodne studije vidno je da je došlo do smanjenja prosečnog carinskog vremena kod uvoza na graničnim prelazima, dok se prosečno carinsko vreme kod izvoza na graničnim prelazima nije drastično menjalo u odnosu na 2017. godinu – preciziraju za PlutonLogistics iz Uprave carina.

Merenja u avio saobraćaju

U avio saobraćaju je u prethodne tri godine došlo do smanjenja prosečnog carinskog vremena i uvoza i izvoza.

Ovogodišnja merenja pokazuju da je prosečno carinsko vreme kod uvoza u avio saobraćaju 1 sat i 51 minut, dok je kod izvoza u proseku potreban 1 sat i 17 minuta.

Za celokupni proces uvoza u proseku treba 2 dana, 18 sati i 45 minuta, dok za celokupni proces izvoza prosečno potreban 1 dan, 8 sati i 46 minuta.

Šira upotreba pojednostavljenih procedura

Kako se studija sprovodi s namerom da se prikupi dovoljno informacija i preporuka za poboljšanje performansi i dalje unapređenje i olakšanje trgovine, Uprava carina iz ovogodišnjih rezultata zaključuje da je potrebno:

  • Obezbediti da su svi poslovi i zadaci koje obavljaju carinski i drugi nadležni ograni, uključujući tu i radno vreme, prilagođeni potrebama poslovne zajednice, kako bi se osigurao nesmetan protok saobraćaja i ubrzao transport osetljive i lako kvarljive robe;
  • Proširiti upotrebu pojednostavljenih procedura, kao i broj privrednih subjekata koji ih koriste, i dalje promovisati sveobuhvatniju primenu programa za Ovlašćene privredne subjekte (AEO);
  • Planirati potrebe i organizovati ljudske resurse na carinskim ispostavama prema obimu posla i broju deklaracija koje se obrađuju na pojedinačnim ispostavama;
  • Poboljšati infrastrukturu na graničnim prelazima i unutrašnjim terminalima samim tim povećati protok robe.

Projekat automatizacije carinskih postupaka je u toku i očekujemo da će on u naredne 3 godine, kada je predviđeno ponovno sprovođenje studije, dati prve rezultate u smanjenju zadržavanja – poručuju iz Uprave carina.

Detaljnija analiza sprovedene studije, kao i sam izveštaj biće objavljeni u februaru 2022. godine.

Foto: Uprava carina