Nova aplikacija za elektronsko podnošenje OOS u primeni od 1. februara 2022.

Aplikacija za elektronsko podnošenje obavezujućih obaveštenja o svrstavanju robe (OOS) biće u primeni od 1.2.2022. godine, saopštila je Uprava carina.

Razvojem nove aplikacije poslovnoj zajednici je obezbeđena nova funkcionalnost koja podrazumeva potpuno bespapirno poslovanje i automatizaciju postupka podnošenja i izdavanja OOS, ističe se u saopštenju.

Uprava carina donosi odluke koje se odnose na OOS po Carinskoj tarifi, u skladu sa članom 23. Carinskog zakona. Carinski organ ovu odluku donosi, bez naknade, osim u slučajevima kada troškovi nastali za carinski organ koji proističu iz analize, izveštaja veštaka ili vraćanja uzoraka, mogu pasti na teret podnosioca zahteva.

Zahtev za donošenje odluke koja se odnosi na OOS podnosi se isključivo u odnosu na nameravanu upotrebu OOS ili nameravanu primenu carinskog postupka.

OOS se donosi i izdaje na osnovu pismenog zahteva zainteresovanog lica, pri čemu se zahtev za donošenje odluke koja se odnosi na OOS podnosi Upravi carina:

  • elektronski, putem aplikacije E-OOS
  • na obrascu koji je dat u Prilogu 1. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima,
  • odnosi se samo na robu koja ima slične karakteristike i čije razlike nisu relevantne za njeno tarifno svrstavanje, i
  • smatra potpunim i urednim ukoliko sadrži sve podatke koji su potrebni za izdavanje OOS,
  • u zavisnosti od robe, ukoliko je to potrebno, uz zahtev se prilažu proizvođački sertifikati (original i prevod), tehnička dokumentacija, prospekti fotografije, uzorci ili druge isprave koje su na raspolaganju, i koje sadrže podatke neophodne za donošenje odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi.

Ukoliko Uprava carina utvrdi da zahtev nije potpun, jer ne sadrži sve podatke koji su potrebni za izdavanje OOS, može od podnosioca zahteva zatražiti da dostavi podatke koji nedostaju.

Rok za donošenje odluke koja se odnosi na OOS je 120 dana i počinje da teče od trenutka kada Uprava carina raspolaže svim potrebnim podacima za izdavanje OOS.

Ako carinski organ nije u mogućnosti da ispoštuje rok za donošenje odluke, obaveštava podnosioca zahteva o tome pre isteka propisanog roka, uz navođenje razloga i uz određivanje dodatnog roka koji smatra neophodnim za donošenje odluke.

OOS važi tri godine od dana izdavanja, ne dovodeći u pitanje odredbe člana 24. st. 6. i 7. Carinskog zakona.

Lice na koje se odnosi OOS kada ispunjava carinske formalnosti u pogledu robe obuhvaćene tim OOS dužan je da to navede unošenjem u deklaraciju referentnog broja OOS.

Obrazac zahteva za izdavanje OOS pronađite OVDE.

Elektronskoj bazi važećih OOS sa podacima koji nisu označeni kao poverljivi može se pristupiti OVDE.

Objedinjena elektronska baza obavezujućih obaveštenja o svrstavanju robe koje su izdale strane ugovornice CEFTA može se preuzeti OVDE. (Napomena: elektronska baza CEFTA strana trenutno nije u funkciji).