Promene kod uvoza rezervnih delova za medicinska sredstva

Uprava carina je saopštila da je 23. februara od Ministarstva zdravlja dobila dopunu i pojašnjenje o načinu uvoza rezervnih delova za medicinska sredstva.

Između ostalog, navedeno je da ukoliko određeni proizvod nije od proizvođača određen kao medicinsko sredstvo ili mu je proizvođač odredio drugačiju namenu (npr. davanjem izjave) odredbe Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima se ne primenjuju, pa ni na rezervne delove za medicinska sredstva.

Shodno tome, prilikom uvoznog carinjenja rezervnih delova za medicinska sredstva, ukoliko postoji izjava proizvođača da konkretan proizvod nije medicinsko sredstvo, već rezervni deo, nije potrebno prilagati Rešenje o upisu medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, kao ni mišljenje Agencije za lekove i medicinska sredstva da se konkretan proizvod ne smatra medicinskim sredstvom. U tim situacijama, deklaracija se može prihvatiti sa greškom.

Carina je napomenula i da je Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima propisano da na menu medicinskog sredstva određuje proizvođač, tako da i izjavu, da određeni rezervni deo mediciskog sredstva nije i sam medicinsko sredstvo, može dati isključivo proizvođač, a ne pošiljalac, uvoznik, distributer i sl.

Više informacija i dodatna pojašnjenja pročitajte OVDE.