Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog skladišta

Polazeći od potrebe pravilnog i jednoobraznog postupanja carinskih organa u vezi sa plaćanjem i naplaćivanjem po osnovu prometa robe u postupku carinskog skladištenja, između domaćeg i stranog lica, Uprava carina je objavila da je odredbom člana 116. Carinskog zakona propisano da će se carinski postupak sa ekonomskim dejstvom okončati kada se za robu koja je bila stavljena u taj postupak odredi novi carinski dozvoljeni postupak ili upotreba.

Odredbama Carinskog zakona nije propisano da lice koje je podnelo prethodni dokument, tj. dokument za jedan carinski postupak (npr. C7 za postupak carinskog skladištenja) mora da podnese i dokument za novi postupak.

Odredbom člana 117. Carinskog zakona propisano je da prava i obaveze nosioca carinskog postupka sa ekonomskim dejstvom mogu da se, pod uslovima koje utvrdi carinski organ, prenesu na druga lica koja ispunjavaju uslove za odgovarajući postupak. Takođe je odredbom člana 113. stav 2. zakona propisano da nosilac odobrenja mora obavestiti carinski organ o svim činjenicama koje nastanu posle izdavanja odobrenja i utiču na njegovu dalju primenu ili sadržinu.

Skladisni prostorPrema tome, prenos prava svojine nad robom koja se nalazi pod carinskim nadzorom, odnosno nad robom koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja, prema carinskim propisima nije zabranjen. U skladu s tim, carinskim propisima je dozvoljeno da se promet robe, koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja, vrši kako između domaćih lica, tako i između domaćeg i stranog lica.

Odredba člana 2. stav 1. Zakona o spoljnotrgovinskom prometu  propisuje da je spoljnotrgovinski promet promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima.

Promet robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja, a koji se obavlja između domaćeg i stranog lica, a da roba ne napušta teritoriju Republike Srbije u smislu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju može se smatrati spoljnotrgovinskim prometom, te da, shodno tome, plaćanje i naplaćivanje po osnovu prometa robe koja se nalazi u postupku carinskog skladišta, a koji se obavlja između domaćeg i stranog lica, može vršiti u devizama, u skladu s propisima koji regulišu platni promet sa inostranostvom. Carina napominje da se promet robe u carinskom skladištu između dva domaća lica mora vršiti u dinarima. Ovakav stav zauzelo je i Ministarstvo finansija Sektor za carinski sistem i politiku od 26.02.2016. godine, objavila je Carina.