SMANJENJE TROŠKOVA U LOGISTICI: Racionalizacija pakovanja

Logistika je područje sa najvećim potencijalom za stvaranje ušteda i unapređenje poslovanja svake kompanije, bez obzira na njenu delatnost, veličinu i tržišnu poziciju. Ukoliko bi kompanije smanjile logističke gubitke i troškove ostvarile bi značajne uštede, ali i unapredile konkurentnost svojih proizvoda i usluga na tržištu.

Uzroci i mesta nastanka troškova i gubitaka nalaze se u različitim logističkim procesima i delovima lanca snabdevanja. Tako na primer, logistički gubici mogu biti vezani za transport, zaliheskladištenje, pakovanje, vreme, administraciju i znanje.

Autor teksta prof. dr Milorad Kilibarda, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, će čitaocima PlutonLogistics-a detaljno predstaviti u kojim segmentima logistike postoji prostor za uštede.

PAKOVANJE

Pakovanje proizvoda i primena tovarno manipultivnih jedinica u lancu snabdevanje može se posmatrati sa dva troškovna aspekta.

Prvi aspekt se odnosi na direktne troškove formiranja pakovanja i tovarno manipultivnih jedinica, kao što su: troškovi ambalaže i materijala za pakovanje, troškovi radne snage angažovane u procesu pakovanja i ukrupnjavanja robe, troškovi opreme, energije, potrošnih materijala i dr. Ovi troškovi učestuju oko 8% u ukupnim troškovima logistike.

Drugi aspekt su troškovi koje pakovanje i stepen ukrupnjenosti tereta prouzrokuje na drugim logističkim područjima: transportu, rukovanju teretom, skladištenju, zalihama, osugiranju, administrativnim procedurama i dr.

Foto: PublicDomainPictures/pixabay.com
Foto: PublicDomainPictures/pixabay.com

Oba navedena aspekta treba imati u vidu kada se dizajnira i formira pakovanje. Tako na primer, ako se koristi loš kvalitet pakovanja koje nedovoljno štiti proizvode mogu nastati veliki gubici usled oštećenja ili uništenja proizvoda. S druge strane, ako se koristi ambalaža i pakovanje koje ima visok kvalitet zaštite proizvoda mogu nastati veći troškovi u samom procesu pakovanja. Cilj je da se pronađe ambalaža i pakovanje koje će dobro zaštiti proizvod, a da troškovi pakovanja budu što niži. Uštede u pakovanju proizvoda se mogu postići ako se koriste kontejneri, palete i druge tovarno manipulativne jednice i ako se proizvodi i pakovanja optimalno slažu, povezuju i obezbeđuju. Smanjenje troškova pakovanja, ali i transporta, pretovara i skladištenja može se postići i ukoliko se obezbedi dimenzionalna koordinacija, standardizacija i usklađenost osnovnog pakovanja, sa jedinicom rukovanja, skladištenja i transporta.

Za racionalno korišćenje tovarnog prostora, skladišne opreme i pretovarno manipulativnih površina neophodno je primenjivati odgovarajuće jedinice pakovanja i pojavne oblike tereta. Na taj način je moguće postići uštede na svim logističkim procesima u lancu snabdevanja. Pojavni oblik tereta poseban uticaj ima na troškove i vreme realizacije  manipulativnih operacija i pretovara robe. Ukoliko se primenjuju standardizovane tovarno manipulativne jedinice troškovi manipulacija mogu da se smanje i do 40%, a vreme trajanja pretovarnih operacija i do 70%. Pored toga, primenom odgovarajućih pakovanja i tovarno manipulativnih jednica mogu se postići značajne uštede i u radnoj snazi, vezanoj za kvantitativni, kvalitativni i fizički prijem, odnosno predaju robe.

Ukoliko su jedinice tereta adekvatno obeležene i ako se koriste različiti sistemi za identifikaciju i praćenje tereta, kao što su bar kod, RFID i drugi efekti mogu biti znatno veći. Pakovanje omogućava vizuelnu kontrolu u lancima snabdevanja i predstavlja značajnu mogućnost za praćenje pošiljki, prevenciju oštećenja, efikasnost, poboljšanje toka, redukciju troškova i novčane uštede.

Mnoge kompanije i čitave industrije usvajaju pakovanja koja mogu biti ponovo upotrebljena ili koja mogu biti uspešno reciklirana. Na taj način se smanjuju troškovi pakovanja po jedinici proizvoda, ali i eksterni troškovi vezani za zaštitu životne sredine. Treba imati u vidu da u zavisnosti od vrste materijala pakovanje i ambalaža predstavljaju značajne zagađivače životne sredine. U budućnosti ovom problemu će se posvećivati sve veća pažnja.

Pisali smo o uštedama u TRANSPORTU, SKLADIŠTENJU i ZALIHAMA, u sledećem tekstu ćemo vas informisati o ADMINISTRACIJI i LJUDSKIM RESURSIMA.