Kako integrisati dunavske luke u logističke lance?

Dunavska komisija je tokom prošle godine osnovala radnu grupu, koja okuplja eksperte iz svih lučkih uprava dunavskih luka, kao i ključne stejkholdere iz privatnog sektora. Radna grupa nazvana je „Ekspertska grupa za razvoj luka i lučkih operacija” i za cilj ima rad na temama od strateškog značaja za razvoj luka u Dunavskom regionu.

Predviđeno je da grupa predstavlja platformu za saradnju i koordinaciju u pogledu odobravanja politika kao i olakšavanja razvoja dunavskih luka u okviru fondova EU. Prvom onlajn sastanku eksperata, koji je organizovan krajem septembra 2021. godine, prisustvovalo je 80 učesnika, među kojima se našlo više od 30 predstavnika lučkih uprava i lučkih operatera.

Rad ekspertske grupe podeljen je u pet ključnih oblasti. Na inicijalnom sastanku, Dunavska komisija predstavila je glavne ciljeve i trenutnu situaciju. Doprinos radu Grupe dali su predstavnici DG MOVE, CINEA i drugi koordinatori/promoteri projekata, koji su prezentovali najvažnije razvojne politike relevantne za luke, kao i projektne aktivnosti koje imaju za cilj da „ozelene“ i digitalizuju lučke aktivnosti.

Drugi sastanak održan je onlajn početkom marta 2022. godine, dok je naredni zakazan za kraj septembra u hibridnom formatu. Skup će biti fokusiran na sledeće teme: ažuriranje okvira politike relevantne za Dunavski region, olakšavanje projektnih ideja u sklopu „ozelenjavanja“ i digitalizacije, zeleni vodonik i njegovu upotreba u lukama, omogućavanje kvalifikovanih kadrova u dunavskim lukama, razvoj baze podataka lučke infrastrukture i sistemsko smanjivanje administrativnih barijera.

Na prvom sastanku, grupa eksperata saglasila se sa potrebom praćenja i identifikovanja barijera u pogledu razvoja infrastrukture na Dunavu. Кako bi se dunavske luke integrisale u logističke lance, potrebno je jasno uočiti nedostatke u segmentu lučke infrastrukture, kao i pristupne putne i železničke infrastrukture.

U cilju boljeg praćenja statusa daljeg poboljšanja lučke infrastrukture, Sekretarijat Dunavske komisije planira da proširi svoju postojeću bazu podataka dunavskih luka, koja se može pronaći na internet stranici OVDE,  i da je razvije u sveobuhvatni GIS informacioni sistem.

Sekretarijat će, takođe, predložiti Memorandum za iniciranje Zelenih dunavskih luka, koji će dokumentovati volju dunavskih luka da razviju strategije, akcione planove i projekte koji za cilj imaju smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte za 55 % do 2030. godine.

Prezentacije i materijali sa sastanaka radne grupe javno su dostupni i nalaze se na internet stranici Dunavske komisije – www.danubecommission.org

Autorski tekst Manfreda Zajca, generalnog direktora Sekretarijata Dunavske komisije, za 6. bilten Agencije za upravljanje lukama