Evropska komisija pokrenula istragu o poreskim olakšicama italijanskih luka

Evropska komisija je saopštila da otvara istragu o izuzeću italijanskih lučkih uprava od obveze plaćanja poreza usled zabrinutosti da se time narušava tržišna utakmica. Cilj istrage je da se utvrdi da li je izuzeće od plaćanja poreza u skladu s aktima EU.

Evropska komisija je takođe pozdravila odluku španske vlade da do 2020. ukine istovetno izuzeće koje imaju i luke te zemlje, čime je istraga o poreskim izuzećima u Španiji završena.

– Ako lučke uprave imaju prihode od ekonomskih aktivnosti tada iste treba da budu oporezovane kao i druge kompanije na osnovu poreskih zakona a kako se ne bi narušilo tržišno takmičenje – izjavila je Margrethe Vestager, zadužena za nadzor zaštite konkurencije.

Prema Evropskoj komisiji, komercijalne aktivnosti u lukama poput naplaćivanja naknada za korišćenje lučke infrastrukture ekonomske su prirode, a za državnu pomoć, kao što je oslobađanje od plaćanja poreza, važe posebna pravila Evropske unije.

Izuzeće od plaćanja poreza za lučke uprave koje zarađuju od ekonomskih aktivnosti donosi lučkim vlastima konkurentsku prednost na unutrašnjem tržištu i stoga uključuju državne podsticaje, što nije u skladu s EU pravilima.

I Italiji, lučke vlasti su oslobođene poreza na dobit od svih delatnosti. U Španiji su lučke uprave oslobođene plaćanja poreza na dobit iz njihovih glavnih delatnosti, kao što su lučke naknade, kao i dobit od najma ili koncesijskih ugovora. U Baskiji lučke uprave su oslobođene poreza na dobit uprihodovane od svih delatnosti.

U januaru 2019. Komisija je pozvala Italiju i Španiju da prilagode svoja zakonodavstva kako bi i lučke uprave, od januara 2020. bile obvezne da plaćaju porez na dobit kao i sve druge kompanije u tim zemljama, kao što zakoni o državnim podsticajima EU zahtevaju.

Za razliku od Španije, Italija nije promenila svoje zakone kako je Komisija 2019. predložila.

Stoga je Evropska komisija otvorila istragu koja bi trebalo da utvrdi da li su sumnje u narušavanje zaštite konkurencije opravdane.

Ukoliko se to potvrdi, izuzeće italijanskih lučkih uprava od plaćanja poreza na dobit smatraće se delom „postojeće pomoći“ s obzirom da je ono postojalo pre ulaska Italije u EU te neće moći da traži od nje da vrati sredstva koja je dobila kroz podsticaje.

Komisija je naglasila kako ukidanje poreske povlastice ne znači da lučke uprave neće više moći dobiti pomoć države. Države članice imaju razne mogućnosti za podsticaje luka u skladu s pravilima o državnim podsticajima, na primer postizanja ciljeva EU transporta ili pri infrastrukturnim ulaganjima koja ne bi bila moguća bez javne pomoći.

To znači da zemlje članice mogu investirati do 150 mil EUR u morske luke i do 50 mil EUR u unutrašnje luke bez prethodnog odobrenja Komisije. Regulativa omogućava javnoj upravi da, na primer, pokrije trošak izmuljavanja luka i vodenih puteva.

Izvor: pomorac.net