Luka Bar se priprema za skladištenje prirodnog gasa

Prostorno-planskom dokumentacijom za područje luke Bar planiran je razvoj terminala za tečni prirodni gas (LNG), površine 2 ha. Planom je definisano da bi, nakon finalne faze, terminal imao 20.000 m3 rezervoarskog kapaciteta.

– Izgradnja ovog terminala jedan je od naših razvojnih projekata, koji bi doprineo povećanju postojećih lučkih kapaciteta, obima pretovara i prihoda ne samo za Luku, već za sve koji su uključeni u proces pružanja lučkih usluga – brodske agente, špeditere, inspekcijske kuće, železničke i drumske prevoznike – rekao je izvršni direktor Luke Bar Vladan Vučelić u intervjuu za Dnevne novine.

Predstavnici Luke Bar tokom februara imali su razgovore o mogućnostima prihvata brodova sa tečnim prirodnim gasom iz SAD, rekao je Vučelić, navodeći da je tu kompaniju posetio američki podsekretar za fosilna goriva Stiven Vinberg.

Projekat izgradnje terminala za tečni prirodni gas u skladu je i sa globalnim trendovima dostizanja ciljeva održivog razvoja u odnosu na smanjenje emisija štetnih gasova u atmosferu, koji su posebno aktuelni u pomorstvu.

Luka Bar a.d. je izradila Akcioni plan u kome su sadržane mere za optimalno zadovoljenje principa održivog razvoja na Lučkom području. Posebno važno mesto zauzima razvoj kapaciteta za pretovar i skladištenje tečnog prirodnog gasa, čime bi se, između ostalog, omogućilo i snabdevanje brodova gasom kao pogonskim gorivom radi smanjenja emisija štetnih gasova.

– Mogući su različiti modeli razvoja terminala za tečni prirodni gas: da Luka Bar a.d. samostalno investira, da to bude neka forma partnerstva ili da se primeni neki drugi model – dodao je Vučelić.