Nove plovidbene karte Dunava i Save

Plovput je publikovao nove plovidbene karte Dunava i Save, koje su dostupne za preuzimanje.

Plovidbena karta reke Dunav (km 1.433,1 – km 845,5) sadrži ažurne podatke o poziciji plovnog puta, sistemu obeležavanja plovnog puta, izobatama na 1.5m, 2.0m, 2.3m, 2.5m, 3.0m i 3.5 m u odnosu na niski plovidbeni nivo, stacionažama po osovini plovnog puta na 200m, poprečnim profilima, sidrištima, zimovnicima, skelskim prelazima, infrastrukturnim objektima na plovnom putu (prevodnicama, mostovima, hidrotehničkim građevinama, dalekovodima), većim naseljima duž Dunava, poziciji potopljenih plovila u ili u blizini plovnog puta ili propisanih sidrišta, vodomernim stanicama i karakterističnim plovidbenim nivoima, kao i kontaktima institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Republici Srbiji.

Na karti je prikazan, pored dela plovnog puta reke Save (od km 16 do km 0) i deo plovnog puta reke Tise (od km 1.6 do km 0).

Ovo izdanje papirne plovidbene karte pripremljeno je uz pomoć alata razvijenih u okviru Danube STREAM projekta, finansiranog u okviru Dunavskog transnacionalnog programa Evropske unije, pri čemu je kao osnova alata korišćena unapređena D4D infrastruktura.

Plovidbena karta, koja je prilagođena za štampu na A4 formatu, može se preuzeti besplatno na stranici papirnih plovidbenih karata, u pdf formatu.

Za dinamičke podatke o raspoloživim dubinama plovnog puta na kritičnim sektorima, dostupan je Plovidbeni bilten, servis za pružanje aktuelnih dinamičkih informacija o plovnim putevima u Republici Srbiji na kojima važi međunarodni režim plovidbe (reke Dunav, Sava i Tisa). Ovaj servis je dostupan na srpskom, engleskom, nemačkom i francuskom jeziku.

Plovidbena karta Save

Plovidbena karta Save (km 210.8 – km 0.00) sadrži aktuelizovane informacije o hidrografskim merenjima reke Save, izvršenim u 2020. godini, poziciji plovnog puta, sistemu obeležavanja plovnog puta, položaju kritičnih sektora, zimskih skloništa i sidrišta, kritičnim sektorima za plovidbu, oznakama odstojanja na 200 m na osi plovnog puta, poprečnim profilima na 200m, sidrištima, infrastrukturnim objektima na plovnom putu (mostovima, hidrotehničkim građevinama), većim naseljenim mestima duž Save, vodomernim stanicama i karakterističnim plovidbenim nivoima u trenutku objavljivanja, kao i kontaktima institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Republici Srbiji. Predstavljene su lokacije gradilišta dva nova mosta na reci Savi, kod Rače i kod Šapca.

Šesto izdanje karte je pripremljeno u novom formatu, u skladu sa izmenama usaglašenim u okviru DTP-Danube STREAM projekta.
Plovidbena karta, koja je prilagođena za štampu na A4 formatu, može se preuzeti na stranici papirnih plovidbenih karata, u pdf formatu, bez naknade.

Izvor: plovput.rs