Licence za profesionalne vozače – Šta je potrebno za sticanje periodičnog CPC sertifikata?

Završili ste obuku u auto-školi, stekli početni CPC i kvalifikacionu karticu i postali profesionalni vozač. Čestitamo! Važno da znate kakve su vaše obaveze nakon toga.

Portal PlutonLogistics u saradnji sa Centrom za motorna vozila Auto-moto saveza Srbije pripremio je kratak vodič putem kojeg možete saznati šta zakon propisuje po pitanju sticanja periodičnog CPC-a, a takođe i pronaći najvažnije linkove ka zvaničnim dokumentima! 

Šta je periodični CPC i zašto je on važan?

Najpre da podsetimo:

  • Prema propisima svi vozači koji su dozvole za upravljanje vozilima svih C i D (C, C1, D, D1, CE, C1E, DE i D1E) kategorija dobili NAKON 30. decembra 2019. moraju pohađati osnovnu obuku i polagati ispit, kako bi stekli početnu kvalifikaciju – uslov za dobijanje kvalifikacione kartice vozača i sertifikata o stručnoj kompetentnosti.
  • Onim vozačima koji su svoje dozvole stekli PRE 31. decembra 2019, stečena prava priznata su samo na osnovu vozačke dozvole neke od gore navedenih kategorija i oni su oslobođeni od pohađanja obuke i polaganja ispita za dobijanje početne kvalifikacije. Zapravo, oni su obavezi samo da prođu administrativni postupak podnošenja zahteva za dobijanje sertifikata i kartice.

SVI VOZAČI koji imaju CPC karticu u obavezi su da pohađaju periodičnu obuku, odnosno da steknu periodični CPC.

Svaki profesionalni vozač koji želi da obnovi kvalifikacionu karticu, nakon 5 godina Zakonom je obavezan da stekne periodični CPC. Od momenta izdavanja kvalifikacione kartice vozača (čiji je rok važenja 5 godina), počinje da se računa petogodišnji period za realizaciju periodičnih obuka. To u praksi znači da vozač treba da pohađa 5 periodičnih obuka u toku petogodišnjeg roka važenja kartice, kako bi karticu obnovio nakon njenog isteka.

Periodična obuka se sprovodi pohađanjem obaveznih seminara unapređenja znanja u trajanju od najmanje 35 nastavnih časova, prosečno jedan seminar godišnje, prema Programu za sticanje početnog i periodičnog CPC.

Seminar se organizuje kao jednodnevni i sastoji se od 7 nastavnih časova od kojih najviše 2 časa mogu biti praktična, a koja se mogu izvoditi i na simulatoru.S eminari sadrže ulazne i izlazne testove u trajanju od po 30 minuta, koji se rade na početku i na kraju seminara, a sve u cilju poboljšanja i proširenja znanja, kao i praktičnih veština vozača. U toku jedne kalendarske godine vozaču će se priznati najviše 2 seminara na kojima je prisustvovao, a koji imaju različite planove i programe rada.

Nakon pohađanja 5 seminara periodične obuke, vozač Agenciji za bezbednost saobraćaja podnosi zahtev za izdavanje periodičnog CPC-a (sertifikata o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje periodična obuka profesionalnog vozača).

Gde se pohađa seminar periodične CPC obuke?

Seminari se odvijaju u centrima za obuku vozača – spisak centara možete pogledati na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja. 

Prvi centar za CPC obuku profesionalnih vozača u Srbiji, Centar za motorona vozila Auto-moto saveza Srbije otvorio je u Beogradu u martu 2020. Od tada je AMSS CMV krenuo u uspostavljanje mreže CPC centara širom teritorije Republike Srbije. U nameri da korisnicima pruži svoje usluge na što više lokacija, uz Beograd, otvoreni su i centri u Čačku, Novom Sadu, Paraćinu, Novom Pazaru i Subotici. 

AMSS CMV najavljuje da će tokom ove godine krenuti u širenje mreže centara širom Srbije.

Kako se prijaviti za pohađanje seminara periodične CPC obuke?

Prijavu za početnu/periodičnu obuku za CPC (u daljem tekstu: „prijava“) podnosi vozač lično na jednoj od lokacija Centra za stručno usavršavanje i razvoj. U slučaju da vozač nije u mogućnosti da lično podnese prijavu, umesto njega, prijavu može podneti:

1. Ovlašćeno fizičko lice – ovlašćenje mora da bude overeno od strane nadležnog organa za overu sa napomenom da se ovlašćenje izdaje u svrhu podnošenja prijave za periodičnu obuku za CPC, ili

2. Pravno lice (poslodavac) u kojem je vozač zaposlen – pravno lice može ovlastiti zaposlenog u pravnom licu da u ime vozača preda prijave za periodičnu obuku za CPC. Ovlašćenje mora biti na memorandumu pravnog lica overeno potpisom i pečatom. Takođe, na memorandumu pravnog lica, predaje se i spisak vozača za koje se podnosi prijava za periodičnu obuku za CPC, overeno potpisom i pečatom. Pored ovoga, za pravno lice je neophodno i ovlašćenje koje vozač daje firmi u kojoj je zaposlen, da firma može da koristi i obrađuje njegova lična dokumenta.

Prijava se potpisuje na licu mesta, na jednoj od lokacija Centra, pred službenikom koji preuzima prijavu sa pratećom dokumentacijom. Ukoliko prijavu predaje ovlašćeno fizičko ili pravno lice, u tom slučaju vozač pre predaje prijave ovlašćenom licu, potpisuje prijavu prema uputstvu

PREUZMITE kompletno uputstvo za popunjavanje prijave za PERIODIČNU obuku za CPC. 

Prijavu za pohađanje seminara unapređenja znanja za periodični CPC u centrima AMSS možete izvršiti OVDE. 

Termine za pohađanje seminara unapređenja znanja za periodični CPC možete pogledati OVDE. 

Periodične obuke za profesionalne vozače može finansirati pravno lice kod kojeg su vozači zaposleni.

Prijava za izdavanje sertifikata

Nakon pohađane 5 seminara periodične obuke, vozač Agenciji za bezbednost saobraćaja podnosi zahtev za izdavanje periodičnog CPC-a. Sve informacije, sam zahtev, detaljno uputstvo za njegovo popunjavanje kao i primer popunjenog obrasca, možete pogledati na sajtu Agencije za bezbenost saobraćaja. 

Sertifikat kojim se potvrđuje periodična obuka za prevoz tereta se izdaje sa rokom važenja od 5 godina, na osnovu pohađanja periodične obuke za CPC, odnosno 5 obaveznih obuka. Nakon toga, sledi obnavljanje sertifikata, a evo šta vam je sve potrebno od dokumentacije. 

Za dodatne informacije postete sajt cpc.rs, Facebook stranicu AMSS CMV – Centar za CPC obuku – kod 95 i Instagram profil centar_za_cpc. Broj telefona na koji se možete obratiti je 065/987 89 02