Elektronski lokatori – novo carinsko obeležje

Uprava carina je početkom 2017. godine najavila uvođenje elektronskih lokatora kao novog carinskog obeležja. Na sednici Vlade Republike Srbije tada je doneta Uredba o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom u kojoj je navedeno da će se elektronski lokatori primenjivati od 1. oktobra 2017. godine.

Podsećanja radi, pod carinskim obeležjima podrazumevaju se carinska plomba, otisci carinskog žiga ili carinskog pečata, elektronski lokator i nalepnica. Kao carinsko obeležje smatra se i opis robe, overen od carinskog organa.

Sam elektronski lokator predstavlja GPS uređaj sa integrisanim pristupom mreži mobilne telefonije u kućištu za elektronsko obeležavanje tovarnog prostora. Cilj postavljanja ovog uređaja je da se automatski prati transport robe ili prevoznih sredstava prilikom uvoza, izvoza i tranzita na carinskom području Republike Srbije. Takođe, na telu lokatora mora biti utisnut naziv „Uprava carina RS“.

Neophodno je da svaki elektronski lokator ima jedinstven identifikacioni broj, a uređaj se postavlja na prevozno sredstvo (drumsko vozilo, prikolica, poluprikolica i/ili kontejner i/ili brodski kontejner u rečnom saobraćaju i/ili ţeleznički vagon), dok isključivo ovlašćeni carinski službenik postavlja i skida lokator u vreme predviđeno za obavljanje redovnih carinskih formalnosti. Bitno je napomenuti da se elektronski lokator postavlja tako da neovlašćenim licima sprečava pristup prostoru u kome je smeštena roba i da omogućava pristup GPS signalima i signalima mreže mobilne telefonije.

Elektronski lokator upotrebaljava se pomoću softvera koji prikuplja, obrađuje, arhivira i dostavlja podatke o lokaciji, položaju, vrsti i količini robe koja se prati, kao i o trasi puta kojom se roba kreće, a ručnim uređajem vrši se očitavanje lokatora bilo gde na terenu.

Elektronski lokator bi treblo da omogući:

  1. praćenje robe u tranzitu između tranzitnih carinarnica
  2. praćenje robe koja se izvozi od polazne do izlazne carinarnice, odnosno od prostora pošiljaoca do granične carinske ispostave u pojednostavljenom izvoznom postupku
  3. praćenje robe koja se uvozi od ulazne do odredišne carinarnice, odnosno od granične carinske ispostave do prostora primaoca u pojednostavljenom uvoznom postupku

Uprkos tome što je Uredbom predviđena primena elektronskih lokatora u ovoj godini, iz Uprave carina saznajemo da je to dosta neizvesno.

Na nekoliko pitanja u vezi ove teme, PlutonLogistics je iz Sektora za finansijske, investicione i pravne poslove Uprave carina dobio pisanu izjavu da nisu obezbeđena finansijska sredstva za nabavku elektronskih lokatora.

– Imajući u vidu činjenicu da je budžet za 2017. godinu usvojen decembra 2016. godine, finansijskim planom i planom nabavke Uprave carina za 2017. godinu nisu obezbeđena finansijska sredstva, odnosno, nije planirana nabavka elektronskih lokatora.

Da li će primena elektronskih lokatora biti odložena ostaje da se vidi.

Kompletnu Uredbu pročitajte OVDE