Incoterms – Pariteti

Incoterms je skraćenica od International Commercial Terms i predstavljaju pravila Međunarodne trgovinske komore kojima se određuje koje sve troškove i rizike u vezi sa odpremom robe snosi prodavac, a koje kupac. Incoterms pravila postoje još od 1936. godine i revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini.

Inkoterms pravila su prihvaćena od strane vlada, pravnih organa i učesnika širom sveta za tumačenje najčešće korišćenih pravila u međunarodnoj trgovini. Namera im je da smanje ili uklone sve neizvesnosti koje proizilaze iz različitog tumačenja pravila u različitim zemljama. Kao takvi, oni se redovno uključuju u ugovore o prodaji širom sveta.

Ovo su neka od pravila.

Pravila za bilo koji način transporta

EXW – Ex Works (Franko fabrika)
Ex WORKS (EXW) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada mu je stavi na raspolaganje u objektu prodavca ili na drugo naznačeno mesto (radionice, fabrika, skladište itd.). Prodavac ne mora da utovari robu na dostavno vozilo, niti da uradi izvozno carinjenje, ukoliko je primenljivo.

FCA – Free Carrier (Franko prevoznik)
FREE CARRIER (FCA) znači da prodavac isporučuje robu kupcu na jedan od dva navedena načina:
• Prvi, kada je navedeno mesto prostorija prodavca, roba se smatra dostavljenom kada se utovari u prevozno sredstvo koje organizuje kupac.

• Drugi, kada je navedeno mesto negde drugde, roba se smatra dostavljenom kada, ukrcana na prevozno sredstvo prodavca, dođe do navedenog drugog mesta, bude spremna za istovar sa prevoznog sredstva prodavca i stavi na raspolaganje prevozniku ili drugoj osobi koju je nominovao kupac.

Bez obzira koji je način izabran kao mesto isporuke, na tom mestu rizik prelazi sa prodavca na kupca i u tom trenutku troškovi se generišu na račun kupca.

CPT – Carriage Paid To (Prevoz plaćen do)

CARRIAGE PAID TO (CPT) znači da prodavac isporučuje robu (i prebacuje rizik) kupcu predajući je prevozniku kojeg je ugovorio prodavac ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Prodavac to može učiniti tako što će prevozniku dati fizičko vlasništvo nad robom na način i na mestu adekvatnom za prevozno sredstvo. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavac ne garantuje da će roba stići uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini. To je zato što se rizik prenosi sa prodavca na kupca kada se roba isporuči kupcu tako što ih on preda prevozniku; prodavac ipak mora ugovoriti prevoz robe od mesta isporuke do dogovorenog odredišta.

CIP – Carriage and Insurance Paid To (Prevoz i osiguranje plaćeni do)

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (CIP) znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca predajući je prevozniku koji je ugovoren od strane prodavca ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Prodavac to može učiniti tako što će prevozniku dati fizičko vlasništvo nad robom na način i na mestu adekvatnom za prevozno sredstvo. Nakon što je roba isporučena kupcu na ovaj način, prodavac ne garantuje da će roba stići uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini. To je zato što se rizik prenosi sa prodavca na kupca kada se roba isporuči kupcu tako što ih on preda prevozniku; prodavac ipak mora ugovoriti prevoz robe od mesta isporuke do dogovorenog odredišta.

DAP – Delivered At Place (Isporučeno na destinaciju)

DELIVERED AT PLACE (DAP) znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu po prispeću prevoznog sredstva spremnom za istovar u naznačenom odredišnom mestu ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta ukoliko je tako ugovoreno. Prodavac snosi sve rizike koji su povezani sa dopremanjem robe do definisanog odredišta ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta. U ovom pravilu Incoterms-a, prema tome, dostava i dolazak na odredište su isto.

DPU – Delivered at Place Unloaded (Isporučeno i istovareno na destinaciji)

DELIVERED AT PLACE UNLOADED (DPU) znači da prodavac isporučuje robu i prenosi rizik na kupca kada je roba istovarena i stavljena na raspolaganje kupcu po prispeću prevoznog sredstva spremnom za istovar u naznačenom odredišnom mestu ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta ukoliko je tako ugovoreno.

Prodavac snosi sve rizike koji se odnose na isporuku i istovar robe na mesto odredišta. U ovom pravilu Incoterms-a, prema tome, dostava i dolazak na odredište su isto. DPU je jedino pravilo Incoterms-a koje zahteva od prodavca da istovari robu na odredištu. Prodavac bi stoga trebalo da organizuje istovar na naznačenom mestu. Ako stranke nameravaju da prodavac ne snosi rizik i troškove istovara, treba izbegavati DPU pravilo i umesto njega koristiti DAP.

DDP – Delivered Duty Paid (Isporučeno i ocarinjeno)

DELIVERED DUTY PAID (DDP) znači da prodavac završava isporuku kada se roba stavi na raspolaganje kupcu, uvozno ocarinjena, po prispeću prevoznog sredstva spremnom za istovar u naznačenom odredišnom mestu ili do dogovorenog mesta u okviru odredišta ukoliko je tako ugovoreno. Prodavac snosi sve rizike koji su povezani sa dopremanjem robe do mesta odredišta ili do dogovorenog mesta u oviru mesta odredišta. U ovom pravilu Incoterms-a, prema tome, dostava i dolazak na odredište su isto.

Pravila za pomorski i rečni transport

FAS – Free Alongside Ship (Franko uz bok broda)

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS) znači da prodavac završava isporuku kupcu kada se roba stavi uz bok plovila (npr. na kej ili baržu) naznačenog od strane kupca u naznačenoj luci isporuke ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba nađe uz bok broda i kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

FOB – Free on Board (Franko brod)

FREE ON BOARD (FOB) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu koje je odredio kupac u naznačenoj luci isporuke ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik od gubitka ili oštećenja robe se prenosi kada se roba ukrca na plovilo i kupac snosi sve troškove od tog trenutka nadalje.

CFR – Cost and Freight (Cena sa transportom)

COST AND FREIGHT (CFR) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca kada se roba nađe na plovilu, tako da se smatra da je prodavac izvršio svoju obavezu isporuke robe bez obzira da li je roba stigla uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini. U CFR-u, prodavac ne duguje kupcu da osigura transport. Kupcu bi se, dakle, savetovalo da obezbedi pokriće za sebe.

CIF – Cost Insurance and Freight (Cena sa osiguranjem i transportom)

COST INSURANCE AND FREIGHT (CIF) znači da prodavac isporučuje robu na plovilu ili nabavlja robu koja je tako već isporučena. Rizik gubitka ili oštećenja robe prelazi na kupca kada se roba nađe na plovilu, tako da se smatra da je prodavac izvršio svoju obavezu isporuke robe bez obzira da li je roba stigla uopšte do odredišnog mesta, u dobrom stanju i u navedenoj količini.

Incoterms 2020

Primena Incoterms 2020 pravila počela je 1. januara ove godine. Postoje dve ključne izmene u Incoterms 2020 pravilima u poređenju sa izdanjem 2010:

  • DAT (Delivered at Terminal) preimenovan je u Delivered at Place Unloaded (DPU)
  • FCA (Free Carrier) sada omogućava da se teretnice izdaju nakon utovara.

Prilikom objavljivanja Incoterms 2020, generalni sekretar ICC, Džon W.H. Denton AO je rekao: Pravila „Incoterms 2020 omogućavaju svima da posluju tako što olakšavaju godišnju globalnu trgovinu u trilionima dolara. Zato što pomažu uvoznicima i izvoznicima širom sveta da shvate svoju odgovornost i izbegnu skupe nesporazume, ova pravila formiraju jezik međunarodnih prodajnih transakcija i pomažu stvaranju poverenja u naš dragoceni sistem globalne trgovine.”