Novi carinski zakon počinje da se primenjuje od 17. juna – Šta je novo?

Novi carinski zakon počinje da se primenjuje od 17. juna 2019. godine. Kako za PlutonLogistics kažu u Ministarstvu finansija ciljevi novog Carinskog zakona su prelazak na bespapirno poslovanje i elektronsko okruženje, pojednostavljenje, modernizacija i racionalizacija carinskih procedura. Zatim, obezbeđivanje veće pravne sigurnosti, predvidljivosti i jednoobraznosti poslovanja, pojednostavljenje carinskih pravila i procedura i omogućivanje efikasnijeg carinskog poslovanja u skladu sa savremenim potrebama.

Kako navode u tom ministarstvu, KLJUČNE IZMENE se odnose na to da će se komunikacija između carine i privatnog sektora obavljati elektronski, kao i da će se deklaracije podnositi elektronski.

– Obavezujuće odluke o svrstavanju i poreklu (OOS i OOP) biće obavezujuće ne samo za carinske organe u odnosu na lice kojem su izdate (kao što je do sada bilo), već i za lice na koje se odluka odnosi u odnosu na carinske organe. Ustanovljeni je obavezno obezbeđenje za pokriće potencijalnih i stvarnih dugova (ustanovljeno je obavezno obezbeđenje za većinu carinskih postupaka).

Uvodi se nova podela carinskih postupaka na:

  1. Stavljanje robe u slobodan promet
  2.  Posebni postupci: – tranzit (spoljni i unutrašnji);
    – smeštaj (carinska skladišta i slobodne zone);
    – posebna upotreba (privremeni uvoz i upotreba u posebne svrhe);
    – oplemenjivanje (aktivno i pasivno)
  3. Izvoz

Rok u kojem roba može da bude u privremenom smeštaju je povećan sa 20 na 90 dana. Aktivno oplemenjivanje može se odobriti bez obaveze da se roba ponovo izveze. Smeštaj robe u slobodne zone postaje poseban carinski postupak – postupak slobodne zone. Propisan je ukupan rok u kojem roba može ostati u postupku privremenog uvoza – 10 godina. Ukidaju se carinski postupci prerade pod carinskim nadzorom i aktivno oplemenjivanje u sistemu povraćaja.

Uvode se nova carinska pojednostavljenja – centralizovano carinjenje i samoprocena. Kod postojećih pojednostavljenja se u većoj meri predviđa korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata. Osnažuje se institut ovlašćenog privrednog subjekta.

Novi Carinski zakon smo ranije predstavili, pa pročitajte detalje.