Zbogom šalteri – Pribavljanje uvozno-izvoznih dokumenata elektronskim putem

Privredna komora Srbije je na sajtu usluge.pks.rs omogućila set elektronskih usluga, među kojima su i uvozno-izvozni papiri. Naime, novi sajt obuhvata četiri grupe usluga – izdavanje sedam potvrda, uverenja i mišljenja za poslovanje u Srbiji, izdavanje sedam izvozno-uvoznih uverenja i overu uvozno-izvoznih dokumenata, izdavanje sertifikata, kao što su Excellent SME, sertifikat o kontrolisanju usluga privatnog obezbeđenja i kompletna carinska tarifa u elektronskoj formi.

Novi informacioni sistem PKS omogućuje poslovnoj zajednici direktan elektronski pristup podacima carinske tarife koja sadrži tarifnu iznaku, stopu carine, stopu poreza i druge.

U delu uvozno-izvozni dokumenti moguće je nabaviti:

  •  Uverenje o poreklu robe „Form A“ – Certificate of origin (preferencijalno uverenje) izdaje se za izvoz u zemlјe koje srpskim proizvodima daju preferencijalni tretman
  •  Uverenje o domaćem nepreferencijalnom poreklu robe Certificate of origin izdaje se za izvoz u sve zemlјe u kojima roba poreklom iz Srbije nema preferencijalni tretman
  •  Uverenje o poreklu robe iz treće zemlјe, izdaje se na obrascu Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje), na osnovu uverenja o poreklu robe iz određene zemlјe, izdatog od nadležnog organa ili organizacije u zemlјi porekla robe
  •  Uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja izdaje se na obrascu Certificate of origin (Nepreferencijalno uverenje), za robu koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja (a koja u tom postupku nije stekla status srpskog porekla)
  •  Uverenje o krajnjem korisniku robe koja se uvozi – End User Certificate izdaje se u slučajevima kada to inostrani propisi nalažu (roba visoke tehnologije ili posebne namene)
  •  Uverenje o višoj sili – Force Majeure Certificat je dokument koji služi da se objektivnim razlozima, privremeno ili trajno, obesnaži obaveza proistekla iz ugovornog odnosa, ako je viša sila predviđena tim ugovornim odnosom
  •  Overa isprava u postupku legalizacije javnih isprava u međunarodnom prometu – overa cenovnika, faktura (komercijalnih, špediterskih) ,  overa pozivnih pisama radi izdavanja ulaznih poslovnih viza, overa ostalih izvoznih dokumenata