Uverenje umesto licence – Nedoumice oko primene Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju

Uprava carina uputila je dopis svim učesnicima u transportu robe da je Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju stupio na snagu, i da u skladu sa tim prevoznici moraju da imaju licencu.

Međutim, kako izdavanje licenci još nije počelo, u prelaznom periodu od godinu dana, odnosno do 13.02.2018. godine u upotrebi će biti i Uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju i Izvod licence za prevoz.

Carina neće pustiti robu u izvozni odnosno tranzitni postupak, ukoliko u postupku izvoza odnosno tranzitnog postupka nije priloženo Uverenje o osposobljenosti za obavljanje međunarodnog javnog prevoza u drumskom saobraćaju ili Izvod licence za prevoz (Uverenje se prilaže uz deklaraciju i njegov broj se upisuje u odgovarajuću rubriku), objašnjava Poslovno udruženje Međunarodni transport.

Udruženje podseća da su prevoznici u obavezi da u svakom od vozila iz svog voznog parka imaju kopiju Uverenja.

Dopis carine pročitajte OVDE.

Uprava carina je 20. fbruara izmenila uputstvo za postupanje carinskih službenika u vezi sa početkom primene Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju.

Novim uputstvom, a imajući u vidu član 16. stav 5. novog Zakona, Uprava carina je obavestila carinarnice da bilateralni javni prevoz tereta sa susednim državama sa kojima je predviđeno obavljanje prevoza bez dozvola, u prelaznom periodu od godinu dana, odnosno do 13.02.2018. godine, može da obavlja, osim prevoznika koji poseduje Uverenje, i prevoznik koji poseduje Rešenje o ispunjenosti uslova za otpočinjanje i obavljanje javnog prevoza putnika i stvari u unutrašnjem drumskom saobraćaju.