Zapošljavanje vozača iz inostranstva u Srbiji

Novi Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju ostavio je mogućnost domaćim prevoznicima da zaposle vozače iz inostranstva (nemaju državljanstvo Srbije).

Domaći prevoznik koji angažuje vozača za upravljanje teretnim ili skupom vozila za koje poseduje izvod licence za javni prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju, koji nije državljanin Republike Srbije i koji je na raspolaganju domaćem prevozniku, u skladu sa propisima Republike Srbije kojima se uređuju uslovi za zapošljavanje i stručno osposobljavanje mora posedovati potvrdu za vozača, definisano je Zakonom.

Potvrda za vozača je javna isprava koja se izdaje prevozniku za vozača koji je radno angažovan za upravljanje teretnim ili skupom vozila, a koji nije državljanin države u kojoj se nalazi sedište, odnosno prebivalište prevoznika.

Potvrdu za vozača na rok od pet godina izdaje nadležno ministarstvo a njom se potvrđuje da je taj vozač radno angažovan kod domaćeg prevoznika. Na zahtev za izdavanje potvrde za vozača domaćeg prevoznika Ministarstvo donosi rešenje o izdavanju potvrde ili rešenjem odbija zahtev.

Original potvrde za vozača mora da bude u teretnom ili skupu vozila, dok se overena fotokopija potvrde za vozača čuva u stvarnom i stalnom sedištu domaćeg prevoznika.

Ministarstvo vrši proveru ispunjenosti uslova najmanje jednom u periodu važenja potvrde za vozača.

Ministarstvo oduzima potvrdu za vozača u slučaju:

1) da prestane da ispunjava uslove za izdavanje potvrde za vozača;

2) da je podneo netačne podatke potrebne za izdavanje potvrde za vozača.

Ministarstvo vodi evidenciju o potvrdama za vozača.

KAZNE

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice ako: se pri obavljanju prevoza tereta u drumskom saobraćaju kod vozača ne nalazi original ugovora o radnom angažovanju vozača, odnosno overena fotokopija ugovora o radnom angažovanju, odnosno original potvrda za vozača koji nije državljanin Republike Srbije.

OBRAZAC POTVRDE ZA VOZAČA

U Službenom glasniku nedavno je objavljen Pravlnik o sadržini i izgledu obrasca potvrde za vozača i načinu vođenja evidencije o potvrdama za vozače kojim se propisuje sadržina i izgled obrasca potvrde za vozača, kao i način vođenja evidencije o potvrdama za vozače.

Kompletan Pravilnik kao i obrazac možete preuzeti OVDE