Granični prelazi u Srbiji 2023. – Kakvi su planovi, šta se gradi, šta se proširuje, a šta rekonstruiše?

Gužve na graničnim prelazima su veliki problem, posebno kod drumskog transporta robe. U budžetu Srbije za 2023. godinu izdvojena su velika sredstva za ulaganje u granične prelaze. Između ostalog, radove mogu da očekuju granični prelazi Horgoš, Gradina, Kusjak, Neštin, Gostun… Iako je na većini ovih prelaza posao već započet, za nastavak radova obezbeđen je novac i u 2023.

Radovi na najfrekventnijem Horgošu su već počeli, a obuhvataju rekonstrukciju i dogradnju graničnog prelaza.  Planirano povećanje kapaciteta obuhvata izgradnju šest novih traka za putnički saobraćaj i dve nove trake na teretnom terminalu. Radovi će obuhvatiti i proširenje autoputa sa još jednom saobraćajnom trakom za teretna vozila, kao i izgradnju dodatne saobraćajne veze sa teretnog terminala na Horgošu 2. Za završetak radova na ovom  graničnom prelazu je u budžetu za 2023. godinu planirano 1.455.000.000 dinara.

Granični prelaz Gradina

Veliki radovi očekuju i GP Gradina. Kako je navedeno u Zakonu o budžetu, za izgradnju carinske ispostave pri prelazu sa Bugarskom biće izdvojeno 168.200.000 dinara, a sve u cilju povećanja kapaciteta za carinjenje i smeštaj robe.

Carinski kompleks biće podeljen na dve celine. Veći deo parcele, bliže graničnom prelazu Gradina, predviđen je za carinske postupke nad carinskom robom koja se uvozi/izvozi u/iz carinskog područja Republike Srbije. Drugi, manji deo parcele, orijentisan prema Dimitrovgradu, predviđen je za objekte za smeštaj oduzete carinske robe, arhivu i parking putničkih vozila oduzetih u carinskom postupku.

U prvoj celini obezbeđeni su sadržaji koji pružaju funkcionalne uslove za rad carinske službe kao što su: objekat za smeštaj carinske službe, magacinski prostor (hladnjača i hala za smeštaj robe trećih lica), parking prostor za 24 kamiona i 19 putničkih vozila, poseban ulaz i poseban izlaz iz kompleksa sa elektronskim sistemom evidencije i kontrolnim kabinama, nadstrešnica za pregled kamiona, ograda oko celog kompleksa, pristupni put i priključak na postojeći autoput. U drugoj celini kompleksa predviđena je izgradnja: magacina za smeštaj oduzete carinske robe, magacina za smeštaj arhive i parking prostora za 84 putnička vozila oduzeta u carinskom postupku.

Granični prelaz Kusjak

Kusjak je drumski granični prelaz za međunarodni putnički i teretni saobraćaj između Srbije i Rumunije. U planu je proširenje saobraćajnica i modernizacija objekata putničkog i robno carinskog terminala sa pratećom infrastrukturom i opremom. Za te svrhe u 2023. je izdvojeno 107.000.000 dinara. Inače, na graničnom prelazu je montiran kontejnerski objekat, dok drugi sadržaji i infrastruktura ne postoje. Projekat izgradnje GP mora započeti izradom planske dokumentacije, koja je osnov za dobijanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole.

Granični prelaz Neštin

Kao i svi drugi GP prema Hrvatskoj, Neštin u proteklom periodu beleži stalni rast protoka ljudi i vozila, tako da je neophodna izgradnja sadržaja koji su potrebni za funkcionisanje pograničnih službi. U 2023. će za proširenje saobraćajnica i modernizaciju objekata putničkog i robno-carinskog terminala sa pratećom infrastrukturom i opremom biti izdvojeno 107.000.000. Infrastruktura na GP ne postoji. Neophodna je izrada planske dokumentacije koja je osnov za dobijanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole, tj. za izradu tehničke dokumentacije.

Granični prelaz Gostun

GP Gostun je na magistralnom putu M-21, Prijepolje – Bijelo Polje, udaljen oko 2.5 km od granice sa Crnom Gorom. Od otvaranja, postojeći granični prelaz Gostun funkcioniše u neodgovarajućim uslovima. Izvršeno je proširenje putnog pojasa i postavljen je objekat za MUP i Upravu carina, a deo proširenja je namenjen za parking prostor, ali time nisu zadovoljene potrebe graničnih službi, kao ni putnika (neodgovarajući kapacitet, nedovoljna protočnost saobraćajnica, nedostatak potrebnih sadržaja). Planirani građevinski radovi na ovom prelazu obuhvataju: izgradnju novih saobraćajnih traka, kontrolnog objekta MUP-a i UC-a, pratećih objekata MUP-a i UC-a, kontrolne kabine, nadstrešnice, objekat špedicije, objekat inspekcija, kamionski terminal sa parking prostorom za kamione sa prikolicama i šlepere i ograđen prostor za oduzeta vozila, kamionske vage, magacin i platforme za pregled kamiona, objekat za detaljan pregled vozila, objekat javnog sanitarnog čvora i dr.

U 2023. godini je za te radove u budžetu Srbije izdvojeno 3.000.000 dinara.