Dopunjena procedura za izdavanje odobrenja za osnivanje privremenog pretovarnog mesta

Agencija za upravljanje lukama je u skladu sa zaključkom sa sastanka koji je održan sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Direkcije za vode dopunila postupak za izdavanje odobrenja za osnivanje privremenih pretovarnih mesta (PPM).

Naime, Agencija će u prethodnom postupku utvriti da li podnosilac zahteva ima vodnu saglasnost, s tim u vezi od sada će privredni subjekti u prvoj fazi postupka za izdavanje odobrenja za osnivanje PPM, pored zahteva i Transportno tehnološkog elaborata biti u obavezi da dostave i vodnu saglasnost.

Ukoliko podnosilac zahteva nije dostavio traženu saglasnost, Agencija će takav zahtev odmah odbaciti ili tražiti dopunu dokumentacije. Postupak za izdavanje odobrenja za osnivanje privremenog pretovarnog mesta možete preuzeti OVDE.