Nove plovidbene karte Dunava, Save i Tise

Direkcija za plovne puteve Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Plovput) publikovala je nove plovidbene karte Dunava, Save i Tise koje su dostupne za preuzimanje.

Plovidbena karta reke Dunav (km 1.433,1 – km 845,5) sadrži ažurne podatke o poziciji plovnog puta, sistemu obeležavanja plovnog puta, izobatama na 1.5m, 2.0m, 2.3m, 2.5m, 3.0m i 3.5 m u odnosu na niski plovidbeni nivo, stacionažama po osovini plovnog puta na 200 m, poprečnim profilima, sidrištima, zimovnicima, skelskim prelazima, infrastrukturnim objektima na plovnom putu (prevodnicama, mostovima, hidrotehničkim građevinama, dalekovodima). Obeležena su i sva veća naselja duž Dunava, pozicija potopljenih plovila u ili u blizini plovnog puta ili propisanih sidrišta, vodomerne stanice i karakteristični plovidbeni nivoi, kao i kontakti institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Srbiji.

Na karti je prikazan, pored dela plovnog puta reke Save (od km 16 do km 0) i deo plovnog puta reke Tise (od km 1.6 do km 0).

Plovidbena karta Save (km 210.8 – km 0.00) sadrži aktuelizovane informacije o hidrografskim merenjima reke Save, izvršenim u 2020. godini, poziciji plovnog puta, sistemu obeležavanja plovnog puta, položaju kritičnih sektora, zimskih skloništa i sidrišta, kritičnim sektorima za plovidbu, oznakama odstojanja na 200 m na osi plovnog puta, poprečnim profilima na 200 m, sidrištima, infrastrukturnim objektima na plovnom putu (mostovima, hidrotehničkim građevinama), većim naseljenim mestima duž Save, vodomernim stanicama i karakterističnim plovidbenim nivoima u trenutku objavljivanja, kao i kontaktima institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Republici Srbiji.

Plovidbena karta Tise (km 164.8 – km 0.00) sadrži aktuelizovane informacije o poziciji plovnog puta, sistemu obeležavanja plovnog puta, kritičnim sektorima za plovidbu, oznakama odstojanja na 200 m na osi plovnog puta, poprečnim profilima na 200 m, sidrištima, infrastrukturnim objektima na plovnom putu (mostovima, hidrotehničkim građevinama), većim naseljenim mestima duž Tise, vodomernim stanicama i karakterističnim plovidbenim nivoima u trenutku objavljivanja, kao i kontaktima institucija nadležnih za unutrašnju plovidbu u Republici Srbiji.

Plovidbene karte, koje su prilagođene za štampu na A4 formatu, mogu se preuzeti besplatno na stranici papirnih plovidbenih karata, u pdf formatu.

Izvor: plovput.rs