Obaveštenje obveznicima plaćanja lučkih i pristanišnih naknada

Zbog sve većeg broja prijava koje stižu u Agenciju  za upravljanje lukama bez prateće dokumentacije, kao i prijava sa nepotpunim i netačno ubeleženim podacima, Agencija je obavestila je saopštila da će takve prijave  smatrati nevažećim.

Agencija je upozorila obveznike da se nedostavljanje prijava, kao i nedostavljanje istih u za to propisanom roku,  dostavljanje prijava sa nepotpunim i netačnim podacima,   dostavljanje prijava bez prateće dokumentacije koja potvrđuje vrstu, količinu i namenu robe, kao i dokumentacije koja identifikuje sve učesnike u saobraćaju, smatra prekršajem za koji su predviđene kaznene odredbe iz člana 267. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS“, br. 73/10, 121/12,i 18 /15).

Takođe, Agencija je upozorila obveznike da svoje obaveze izmiruju u zakonskom roku i u fakturisanim iznosima, a u skladu sa opštim uslovima primene Odluke o visini i načinu plaćanja lučkih i pristanišnih naknada, koje je Agencija donela u aprilu 2015. godine, koji su objavljeni na sajtu Agencije.