Brzo i efikasno carinsko zastupanje

Razvoj privrede Republike Srbije, gde najznačajniji segment čine mala i srednja preduzeća (99,8%), je uveliko zavisan od dobre logistike koju ta preduzeća mogu da ostvare. Logistika u današnjem globalnom ekonomskom okruženju znači da se daje mogućnost malim i srednjim preduzetnicima da mogu svoje poslovanje organizovati da bude orijentisano ka uvozu i izvozu, a ne samo na lokalno područje. Za takvu vrstu poslovanja preduzetnici, često, ne poseduju sve informacije i znanje koje im je potrebno da bi odgovorili na neka sasvim jednostavna pitanja koja im se nameću pri uvozu ili izvozu dobara, na primer:

Šta je potrebno od dokumentacije (papira)? Koliko košta podnošenje te dokumentacije i usluga obrade? Koliko je potrebno vremena za obradu dokumentacije? Ko bi mogao da pomogne u svemu tome, da pruži podršku, da uradi kompletan posao carinskog zastupanja, kako se ne bi gubilo dragoceno vreme, i kako se ne bi odstupalo od fokusa na osnovni biznis.

Carinjenje robe podrazumeva sprovođenje svih zakonom propisanih procedura i okončanje radnji predviđenih za uvoz, izvoz, odnosno tranzit robe. Redovan postupak carinjenje robe regulisan je Carinskim zakonom, Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju s robom, Pravilnikom o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku.

Carinsko zastupanje, procedure prilikom carinjenja i radnjama koje treba preduzeti prilikom obavljanja ovog složenog posla bile su teme o kojima smo se konsultovali sa stručnim ljudima carinskog odeljenja „Alti Logistike„, jednom od vodećih u oblasti carinjenja, špedicije i logistike uopšte.

Republika Srbija kao i sve pravno regulisane države poseduje carinski sistem i uređeno carinsko poslovanje. Carinski sistem predstavlja sređenu celinu i pravne propise (autonomnih i međunarodnih) koji se primenjuju na njenoj carinskoj teritoriji. Celinu čini: carinska roba, carinski nadzor, carinsko područja, linija, obaveza, obveznik, oslobođenje od plaćanja carine i dr. Republika Srbija, na osnovu svog carinskog suvereniteta, primenjuje određeni sistem carina i carinske zaštite. Carina i carinski sistem su značajni regulatori uvoza. Ne može se uvoziti i izvoziti bez dovoljnog poznavanja osnovnih instituta i instrumenata carinskog sistema svoje zemlje i zemlje potencijalnog partnera.

Foto: StockSnap/pixabay.com

Svaki ulazak dobara tj. robe u carinsko područje Republike Srbije obuhvaćeno je deklaracijom za postupak stavljanja robe u slobodan promet, uz koju su priložene isprave za sprovođenje postupka, kao i da roba bude dopremljena carinarnici. Stavljanjem robe u slobodan promet i naplatom svih propisanih uvoznih dažbina, strana robe stiče status domaće robe.

– Imajući u vidu da naši klijenti i poslovni partneri žele da im se omogući brzo, lako i efikasno sprovođenje carinskog postupka, uz najkraće zadržavanje robe pod carinskom kontrolom, „Alti Logistika“ je angažovala profesionalno osoblje da radi kompleksno carinsko zastupanje. Dugogodišnja saradnja sa Upravom carina, stručnost i efikasnost zaposlenih omogućava brzo i efikasno završavanje carinjenja roba naših korisnika usluga – navode u toj kompaniji.

„Alti Logistika“ obavlja sve poslove oko carinjenja za svu vrstu robe iz oblasti automobilske industrije, hemije, farmacije, metalurgije, mašina, alata, industrijske opreme, električnih i elektronskih aparata, tekstila i odeće, gume, plastike, robe široke potrošnje.

Kada su u pitanju carinski postupci u inostranstvu, u zavisnosti od pariteta na kojem se naručuje ili prodaje roba, „Alti Logistika“ je u mogućnostida organizuje carinske formalnosti poput uvoznog/izvoznog carinjenja, overu EX1, EUR1 dokumenta kao i T1 dokumenta za pošiljke velikih vrednosti.

Alti Logistika„, radi što bolje dostupnosti i lakšeg kontakta sa svojim poslovnim partnerima, pokriva carinske ispostave na sledećim lokacijama: CI Terminal Beograd, CI Luka Beograd, CI Aerodrom Beograd, CI Dobanovci, CI Ranžirna Stanica Novi Sad, CI Luka Novi Sad, CI Javna Skladišta Subotica, CI Sremska Mitrovica.

Svim našim klijentima i budućim poslovnim partnerima savetujemo da, ako se prvi put bave uvozom/izvozom i nemaju dovoljno iskustva, organizaciju isporuke prepustite firmama poput „Alti Logistike“, po sistemu „od vrata do vrata“. Na taj način dobijaju kompletnu uslugu, od utovara kod dobavljača pa do istovara u  magacinu, ukoliko se radi o uvozu robe, ili od magacina do skladišta kupca kada je izvoz u pitanju.

Mnoge firme koje se godinama bave spoljnotrgovinskim poslovanjem angažuju „Alti Logistiku“ za špediciju i carinjenje, jer im na taj način ostaje više vremena za razvijanje osnovnog posla, a ovaj vid saradnje u većini slučajeva je jeftiniji i efikasniji.

Važno je i napomenuti da „Alti Logistika“ omogućava svojim klijentima i poslovnim partnerima i usluge kratkoročnog i dugoročnog skladištenja, kvalitativnu i kvantitativnu kontrolu, izveštavanje i praćenje lagera, razvrstavanje i komisioniranje robe. Tu su i usluge ručnog utovara i istovara, paletizacije i strečovanje pošiljki, kao i dodatne usluge (deklarisanje, pakovanje, prepakivanje, etikektiranje).

– Za  klijente čija roba zahteva hladan režim imamo mogućnost temperaturne regulacije skladišta u plus režimu (od 10 do 15c). Vršimo takođe, distribuciju robe širom  Srbije u roku od 24h. Sve ove dodate vrednosti omogućavaju „Alti Logistici“ da bude prepoznata kao najpoželjniji partner u obavljanju poslova carinjenja robe.