Licence za profesionalne vozače – Nova uredba stiže krajem godine

Do kraja godine očekuje se usvajanje podzakonskih akata koji će omogućiti punu primenu članova Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, koji propisuju osnovne uslove za uspostavljanje sistema obuke i licenciranja profesionalnih vozača.

U Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za PlutonLogistics objašnjavaju da u skladu sa Zakonom, godinu dana od usvajanja podzakonskih akata svi vozači koji imaju stečenu odgovarajuću vozačku dozvolu za upravljanje teretnim vozilima i autobusima, na osnovu stečenog iskustva, imaju pravo da dobiju CPC sertifikat i kvalifikacionu karticu bez pohađanja predviđene obuke i polaganja ispita.

Nakon isteka godinu dana od dana usvajanja pravilnika, kako ističu, vozači koji nameravaju da postanu profesionalni vozači moraće da pohađaju propisanu obuku i da polože ispit radi sticanja CPC Sertifikata i kvalifikacione kartice.

– Takođe, obaveze koje je RS pruzela članstvom u Međunarodnom transportnom forumu (ITF) govore da će izostanak uspostavljanja pomenutog sistema domaćim prevoznicima koji obavljaju prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju koristeći multilateralnu CEMT kvotu, onemogućiti obavljanje svoje delatnosti u inostranstvu nakon 1. januara 2020. godine – navode u tom ministarstvu.

Zbog toga, kako naglašavaju, od velike je važnosti za transportnu privredu što hitnije uspostavljanje navedenog sistema. Podsećaju i da je u postupku usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, Srbija u obavezi da u svoje nacionalno zakonodavstvo unose odredbe EU directive 2003/59/EU o početnim kvalifukacijama i periodičnom osposobljavanju vozača koji upravljaju vozilima za prevoz putnika i tereta.

– S tim u vezi, članovima 203. i 204. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima propisani su osnovni uslovi za uspostavljanje sistema obuke i licenciranja profesionalnih vozača – podsećaju u ministarstvu.

Goran Aleksić, direktor Poslovnog udruženja drumskog saobraćaja „Srbijatransport„,  navodi za PlutonLogistics da se to udruženje zalaže da svi sada zaposleni vozači dobiju Sertifikat profesionalne kompetencije – (Certificate of Professional Competence).

– Smatramo da je  ispunjavanje uslova za dobijanja licence za obavljanje delatnosti u ovom trenutku u interesu transportne privrede Srbije i u skladu sa zakonom. U narednom procesu usavršavanja i unapređenja znanja profesionalnih vozača očekujemo podizanje nivoa kvaliteta usluga i broja vozača u Srbiji – dodaje on.

U udruženju „Srbijatransport“ smatraju da su ovi pravilnici izuzetno važni i potrebni društvu i privredi, ali da treba imati u vidu iskustva u EU, primene i forme obuka u drugim zemljama, realno stanje u društvu, kao i benefite privrede u čijoj fukciji treba da bude ovakva zakonska regulativa.

– Posebno ističem da Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača mora da stvori funkcionalnu koncepciju koja obezbeđuje uslove za ekonomski opravdan i, društveno prihvatljiv sistem edukacije. Plan i program osnovne, dodatne i periodične obuke treba da bude jedinstven i da treba da bude propisan od strane Agencije za bezbednost saobraćaja ili resornog ministarstva uz zajedničku analizu sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, uz stalno uvažavanje novina u nacionalnim i međunarodnim propisima i standardima u drumskom prevozu stvari i putnika – navodi on.

Aleksić smatra da stručna javnost, poslovna udruženja i pravna lica koja vrše profesionalno osposobljavanje vozača treba da učestvuju i treba da imaju obavezu učešća u korekcijama jedinstvenih planova i programa za narednu godinu uz uvažavanje stavova predstavnika privrede i poslovnih udruženja kao posrednih korisnika usluga obučenih profesionalnih vozača.

On smatra da je potrebno obuku i edukaciju profesionalnih vozača približiti vozačima i prevoznicima, te da je u tom smislu je neophodno predvideti mogućnost jasno definisanog prostora koji se nalazi kod prevoznika, ali i mogućnost korišćenja vozila i poligona prevoznika, uz prethodno ispunjavanje minimalnih kriterijuma i tehničke ispravnosti vozila.