CPC sertifikati i kvalifikacione kartice vozača: Odgovori na najčešće nedoumice!

Da li ste znali da je „Kako postati profesionalni vozač“ jedno od pitanja na koje se najčešće traži odgovor na našem portalu?

PlutonLogistics, u saradnji sa Centrom za motorna vozila Auto-moto saveza Srbije ranije je objavio 2 kratka vodiča (Kako dobiti početni CPC i Šta je potrebno za sticanje periodičnog CPC sertifikata), a sada smo pripremili odgovore na neka od najčešćih pitanja u vezi tehničkim detaljima: podnošenjem zahteva za izdavanje sertifikata i kartica, potrebnim uplatama, lokacijama, rokovima…

Za više detalja, možete posetiti i sajt cpc.rs. 

 • Da li je sticanje početnog CPC-a na osnovu stečenog prava vremenski ograničeno?

Ne! Vozač može i nakon 29.12.2019. godine podneti zahtev za sticanje početnog CPC-a na osnovu stečenog prava.

 • Gde se predaje dokumentacija za izdavanje početnog CPC-a i kvalifikacione kartice vozača?

Zahtev za izdavanje početnog CPC-a i kvalifikacione kartice vozača predaje se u nekoj od ovlašćenih AMSS ekspozitura čiji se spisak nalazi na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja i AMSS-a.

 • Gde se preuzimaju početni CPC i kvalifikaciona kartica vozača?

Vozač početni CPC i kvalifikacionu karticu mora preuzeti u istoj ekspozituri u kojoj je podneo zahtev. Preuzimanje dokumentacije u drugim AMSS ekspoziturama nije moguće.

 • Koliki su troškovi izdavanja početnog CPC-a i kvalifikacione kartice?

Ukupni troškovi prema važećem cenovniku iznose: 6.080,00 dinara po zahtevu. Troškovi se odnose na:

 1. Troškove izrade kartice, 5.000,00 dinara i
 2. Troškove u vezi sa obradom zahteva za izdavanje sertifikata/kvalifikacione kartice, 1.080,00 dinara.
 • Šta da radi vozač koji želi CPC i za prevoz tereta i za prevoz putnika?

Ako vozač želi da dobije početni CPC i za prevoz tereta i za prevoz putnika, treba u zahtevu da označi da podnosi zahtev za obe vrste prevoza. Vozač plaća ukupno 6.080,00 dinara i ako podnosi zahtev za obe vrste prevoza.

 • Koja dokumenta se predaju prilikom podnošenja zahteva za izdavanje početnog CPC-a i kvalifikacione kartice vozača?

Za početni CPC i kvalifikacionu karticu vozača prilaže se sledeće:

 1. zahtev (uredno i kompletno popunjen po uputstvu koji se nalazi na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja);
 2. fotokopija ili ispis lične karte vozača (ne overava se kod notara);
 3. fotokopija vozačke dozvole vozača (ne overava se kod notara);
 4. jedna fotografija vozača formata 25×35 mm, ne starija od 6 meseci i
 5. dokazi o izvršenim uplatama (uplatnice ili odštampan izvod iz banke ukoliko je plaćanje vršeno on-line putem)
 • Šta je potrebno ako zahtev i dokumentaciju predaje fizičko lice?

Ako zahtev i ostalu potrebnu dokumentaciju podnosi fizičko lice tj. profesionalni vozač lično, ima obavezu da uz fotokopiju ili očitanu ličnu kartu i fotokopiju vozačke dozvole priloži original ovih dokumenata na uvid službeniku koji vrši prijem zahteva.

 • Da li može drugo lice da preda zahtev ili preuzme sertifikat/karticu umesto vozača?

Može! U slučaju da vozač nije u mogućnosti da lično preda zahtev ili da preuzme sertifikat ili karticu, on može ovlastiti drugo lice da to uradi u njegovo ime. Ovlašćenje mora biti overeno od strane nadležnog organa za overu i mora se odnositi na predaju/preuzimanje dokumenata.

 • Da li može pravno lice da izvrši predaju dokumentacije i uplatu za svoje vozače?

Može! Pravno lice (poslodavac) u kojem je vozač zaposlen može ovlastiti zaposleno lice iz pravnog lica, da u ime vozača angažovanih u pravnom licu preda zahteve i ostalu potrebnu dokumentaciju i preuzme sertifikate i kartice. Ovlašćenje mora biti odštampano na memorandumu firme i overeno potpisom ovlašćenog lica i pečatom.

Pravno lice (poslodavac) može izvršiti uplatu taksi za svoje vozače. Potrebno je da se kao dokaz o izvršenoj uplati priloži potvrda iz banke kao i da se dostavi spisak vozača za koje je izvršena uplata, a koji je odštampan na memorandumu firme, overen potpisom ovlašćenog lica i
pečatom.

Prilikom popunjavanja uplatnica pravno lice unosi naziv firme u delu namenjenom uplatiocu. Kao poziv na broj za uplatu takse za izradu kartice upisuje se broj 203, za izradu kartice upisuje se šifra ekspoziture u kojoj se predaje dokumentacija. Šifra ekspoziture AMSS – CMV u Beogradu je 02352

 • Da li je potrebno doneti dokumenta na uvid ukoliko predaju dokumentacije vrši pravno lice?

Ne! Ako zahtev i ostalu potrebnu dokumentaciju predaje pravno lice (poslodavac), odnosno zaposleno lice koje je pravno lice ovlastilo, nije potrebno nositi ličnu kartu i vozačku dozvolu vozača na uvid službeniku koji vrši prijem zahteva.

 • Koliki je rok za izradu sertifikata i kartice?

Zakonski rok za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti vozača i kvalifikacione kartice vozača je trideset (30) dana. Ovaj rok se odnosi na redovne uslove u kojima se zahtevi podnose odgovorno, u skladu sa obavezama definisanim Zakonom.

 • Koji je period važenja CPC-a?

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta odnosno prevoz putnika nema rok važenja.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje periodična obuka za prevoz tereta odnosno prevoz putnika izdaje se sa rokom važenja od 5 godina.

Kvalifikaciona kartica vozača izdaje se sa rokom važenja od 5 godina.