Podnošenje prijave za NAKNADU za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, uvedena je, između ostalog, i naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, čiji obveznici su sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju aktivnosti koje utiču na životnu sredinu.

Bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, kao i iznosi naknada za određene aktivnosti, propisani su Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti.

Kriterijumi za određivanje negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica i preduzetnika utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade (delatnost koja je registrovana kod APR-a, kao i delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda). Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se prema delatnosti na one koje imaju: 1) veliki uticaj na životnu sredinu; 2) srednji uticaj na životnu sredinu; 3) mali uticaj na životnu sredinu

Delatnost Drumski prevoz tereta (šifra 49.41), saglasno pomenutoj uredbi, ima srednji uticaj na životnu sredinu.

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je dužan da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.

Nadležni organ za utvrđivanje, kontrolu i naplatu javnih prihoda je organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obveznik obavlja aktivnost. Ukoliko obveznik obavlja delatnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, prijavu podnosi nadležnom organu na teritoriji svih jedinica lokalne samouprave na kojima obavlja aktivnost.

Prijava se podnosi i u slučaju promene podataka koji su od uticaja na utvrđivanje naknade, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Izgled, sadržina i način dostavljanja prijave propisani su Pravilnikom koji možete pogledati OVDE.

Izvor: Kancelarija Ivanović