PROTEST domaćih transportnih preduzeća zakazan za 7. septembar

Poslovno udruženje Međunarodni transport najavilo je za četvrtak 07.09.2017. godine prvu protestnu vožnju od petlje Krnješevci do ulaza u Beograd kod terminala. Prenosimo Vam saopštenje za medije u celosti.

Na sednici Upravnog odbora održanog 26.07.2017. godine doneta  je odluka o održavanju protestnih vožnji sa ciljem da se izrazi nezadovoljstvo načinom rada Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, načinom kako donosi odluke sudbonosne  za opstanak naših preduzeća te odbijanjem potpresednice  Vlade  i  ministarke  prof.  dr.  Zorane  Mihajlović   da  primi  naše  predstavnike  na razgovor u kome bi pokušali da ukažem o na  probleme i pokušali zajednički da dođemo do načina njihovog rešavanja.

Sa  zahtevom  za  održavanje  sastanka  obratili  smo  se  i  predsednici  Vlade  Republike  Srbije  gđi  Ani Brnabić  od koje takođe do danas nismo dobili nikakav odgovor.

U četvrtak  07.09.2017.  godine  održaće  se  prva  protestna  vožnja  od petlje  Krnješevci  do  ulaza  u  Beograd kod terminala

S obzirom da je delatnost međunarodnog drumskog teretnog saobraćaja vrlo dinamična delatnost, da su naša vozila svakodnevno na drumovima skoro svih evropskih zemalja, da ostvarujemo značajne prihode i da naš doprinos budžetu Republike Srbije vrlo veliki smatramo da naša sudbina ne treba da  zavisi  od  volje  pojedinaca  nego  da  i  sami  treba  da  učestvujemo  u  kreiranju  ambijenta  za  naše poslovanje.

Srpski   međunarodni   drumski   teretni   saobraćaj   je   uređivan   od   2000.   do   2014.   godine   uz ministrovanje  više  ministara  i  više  pomoćnika  ministara.  Svi  su  dali  više  manje  doprinos  da dostignemo nivo na kojem smo bili 2014. godine. Osnovni doprinos koji očekujemo od pomoć nika ministra,  koji  treba  da  ima  podršku  ministra  da poštuje  dogovore  sa  strukom,  je  da  sa  nama razgovara  o  problemima  i  da  ispoštuje  dogovoreno.  Ne  znamo  razloge  zašto  sadašnji  pomoćnik ministra niti sa nama razgovara niti poštuje naše  pismene predloge. Svaki privrednik bez obzira na delatnost  mora  da  ima  dugoročno  garantovane  uslove  poslovanja.

Od  dolaska  na  vlast  sadašnjeg  pomoćnika ministra srpski prevoznici žive u neizvesnosti. Najava  da  nadležno  ministarstvo  „Treba  da  kreira  pravič nije  uslove  raspodele,  u  skladu  sa evropskim  proklamovanim  principima  slobode  tržišta  i  slobode  pristupa  profesiji “  (citat  iz dopisa  Ministarstva  građevinarstva,  saobraćaja  i  infrastrukture  od 19.07.2017.  godine)  je  dovoljna  da izazove sumnju u dobre namere.

Obaveštenjem  od  11.08.2017.  godine  kojim  se  osporava  dopuna  voznog  parka  do  momenta pribavljanja  licence,  što  je  suprotno  Zakonu  o  prevozu  tereta  u  drumskom  saobra ćaju  „Sl.  glasnik RS“,  br.  68/2015  koji  je predvideo  rok  za  usklađivanje  od  12  meseci,  prevoznici  su  stavljeni  pred svršen čin: nabavili su vozila ili su otplatili lizing i postali vlasnici vozila a sa vozilima ne mogu da rade. Kada se tome doda „Smatram da je potrebno sprovesti restriktivniju raspodelu CEMT dozvola i  povećati  broj  pojedinačnih  dozvola  odgovarajuće  vrste  i  broja,  koji  u čestvuju  u  zameni  za jednu CEMT dozvolu “ (citat iz dopisa Ministarstva građevinarstva, saobra
ćaja i infrastrukture od 19.07.2017.  godine),  te  najavu  od  29.05.2017.  godine  da  je  povećanje  broja  oduzetih  dozvola  na određenim vrstama CEMT-a do 100%, te ranije uvedeni nerazumni rokovi razduženja dozvola i za dozvole  sa  plana  prevoznika,  zatim  odustajanje  od elektronskog  sistema  zaduženja  i  razduženja dozvola i druge štetne odluke donete protiv interesa srpskih prevoznika i dr žave Srbije dovoljan je razlog da se o radu Sektora za drumski transport, puteve i bezbednost saobraćaja obavesti javnost i drugi  nadležni  organi  kako  bi  se  izvršio  pritisak  na  nadležno  ministarstvo da  poštuje  privrednike koji nisu birali koće im biti ministar, a ministar ako se prihvatio te obaveze da se u dovoljnoj meri posveti  problemima  delatnosti  ili  da  se  ova  delatnost  premesti  u  drugo  ministarstvo  ili  se  formiranovo ministarstvo saobraćaja“.