EFIKASNOST I GREŠKE U LOGISTICI: Definisanje odnosa uloženih resursa i ostvarenih rezultata

Bez obzira na to da li se radi o proizvodnji ili pružanju usluga u bilo kojoj grani industrije, savremeno tržište zahteva od kompanija konstantno praćenje i kvantifikovanje efekata poslovanja. Jedan od osnovnih pokazatelja je definisanje odnosa uloženih resursa i ostvarenih rezultata. Ovaj odnos poznatiji je pod pojmom efikasnost. Efikasnost je preduslov uspešnog poslovanja svake kompanije. Iz tih razloga, merenje i unapređenje efikasnosti poslednjih godina  dobija na značaju, kako u literaturi, tako i u praksi.

Autor teksta  dr Milan Andrejić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, će čitaocima PlutonLogistics u serijalu tekstova  ukazati na značaj efikasnosti, moguće greške u logistici, kao i potencijalna rešenja.

Zašto je efikasnost u logistici važna?
Logistički procesi od presudnog su značaja za funkcionisanje kompanija u različitim privrednim i društvenim delatnostima. Od efikasnosti logističkih procesa direktno zavisi uspešnost realizacije svake delatnosti, zadovoljstvo korisnika, sigurni prihodi i opstanak na tržištu. Pojam efikasnost vezuje za što bolju iskorišćenost resursa uz istovremeno pružanje što većeg obima usluga visokog kvaliteta.

Efikasni logistički sistemi i procesi pružaju višestruku korist. Pre svega, smanjuju se troškovi usled boljeg korišćenja resursa, povećava se brzina i kvalitet realizovanih usluga, ali se takođe povećava i vrednost isporučena korisniku, a samim tim i zadovoljstvo i lojalnost korisnika. Efikasni logistički sistemi često pozitivno utiču na ostale učesnike u lancima snabdevanja, i to najpre kroz povećanje brzine razmene informacija, ali i kroz druge prateće aspekte. Imajući u vidu prethodno pomenuto, potreba za merenjem i unapređenjem efikasnosti je nužno neophodna.

Koje vrste efikasnosti postoje?

U zavisnosti od definisanog kriterijuma, efikasnost u logistici može se podeliti na različite načine. U tom smislu sa aspekta nivoa merenja moguće je razlikovati efikasnost u logistici na strateškom, taktičkom i operativnom nivou. U zavisnosti od vrste pokazatelja koji se koriste za opisivanje efikasnosti pojavljuje se nekoliko vrsta efikasnosti. Kada se govori o efikasnosti u logistici, najčešće se misli na operativnu efikasnost ili efikasnost operacija. Osim operativne efikasnosti najčešće se sreću troškovna (finansijska) efikasnost, ekološka ili eko-efikasnost, energetska efikasnost, kvalitativna efikasnost, itd. Sa stanovišta vrste logističkog sistema i procesa, kao jednog od najznačajnijih kriterijuma, moguće je razlikovati više tipova efikasnosti: distributivnu efikasnost, transportnu efikasnost, skladišnu efikasnost, efikasnost procesa komisioniranja, efikasnost procesa upravljanja zalihama itd.

Koji problemi prate proces merenja efikasnosti u logistici?

Proces merenja efikasnosti prate brojni problemi: problem izbora pokazatelja, problem merenja efikasnosti na različitim nivoima, problem dekompozicije efikasnosti logističkih procesa, konflikt ciljeva, problem zajedničkih resursa, itd. Glavni problem praćenja efikasnosti u praksi jeste nerazumevanje i upotreba parcijalnih pokazatelja koji najčešće ne predstavljaju odgovarajuću meru efikasnosti.

Tako se npr. kao pokazatelj efikasnosti procesa komisioniranja navodi broj komisionih transakcija po satu. Navedeni pokazatelj je pokazatelj brzine komisioniranja, ali ne i efikasnosti, jer ne daje kompletnu sliku o radu komisionara. U cilju definisanja odgovarajuće mere efikasnosti potrebno je uključiti i pokazatelje broja grešaka u procesu komisioniranja, pređenog rastojanja i upotrebe resursa (energenata, vozila, itd.). U većini logističkih sistema akcenat se stavlja na troškovima i finansijskim pokazateljima koji ne pružaju dovoljno informacija o efikasnosti.

U cilju prevazilaženja pomenutih problema, proces merenja i unapređenja efikasnosti potrebno je organizovati kroz identifikaciju osnovnih procesa, mapiranje i dekompoziciju procesa, identifikaciju svih indikatora koji karakterišu procese, izbor odgovarajućih pokazatelja, procenu efikasnosti pojedinih procesa i  unapređenje efikasnosti (korektivne akcije).

U sledećem tekstu ćete čitati o GREŠKAMA U LOGISTICI.