SAVETI: Evidencija radnog vremena člana posade vozila

Pravilnik o evidenciji radnog vremena člana posade vozila, koji je stupio na snagu  1. aprila, uveo je važne novine u ovoj oblasti. Najvažnija je da je prevoznik dužan da vodi evidenciju o radnom vremenu člana posade vozila, koja između ostalog sadrži ime, prezime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja člana posade kao podatke o ličnosti.

Pravilnik propisuje da prevoznik vodi evidenciju člana posade za svaku nedelju  u pisanom ili elektronskom obliku. Ako imate digitalne tahografe gde podatke očitavate sa memorijske kartice posao vam je olakšan jer ih možete jednostavnije iskoristiti za evidenciju. Takođe, na tržištu već postoje  odgovarajući softveri i oprema za očitavanje memorijskih kartica.

Podaci o radnom vremenu se redovno upisuju u evidenciju, a najkasnije do petog dana u narednom mesecu za prethodni mesec.  Ostavljena je mogućnost da ukoliko podaci nisu dostupni prevozniku zbog trenutnog obavljanja prevoza, da se isti evidentiraju najkasnije u roku od dva radna dana nakon povratka člana posade na lokaciju prevoznika.

Obavezni elementi evidencije su:
–  ime i prezime;
– jedinstveni matični broj građana;
–  datum i mesto rođenja člana posade vozila;
– datum početka i završetka nedelje;
–  vreme početka radnog dana;
– vreme završetka radnog dana;
–  trajanje radnog dana (časova i minuta);
– trajanje dnevnog radnog vremena (časova i minuta);
– trajanje noćnog rada (časova i minuta);
– trajanje vremena upravljanja vozilom (časova i minuta);
– trajanje ostalog radnog vremena (časova i minuta);
– trajanje plaćenog odsustva (časova);
– trajanje vremena raspoloživosti (časova i minuta);
– trajanje vremena odmora (časova i minuta);
– trajanje nedeljnog radnog vremena (časova i minuta).
Evidenciju potpisuju odgovorno lice prevoznika i član posade vozila.

Dnevni i noćni rad

Pravilnik propisuje da je trajanje radnog dana zbir trajanja svih aktivnosti od završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora do početka narednog dnevnog ili nedeljnog odmora, a obuhvata aktivnosti koje se odnose na upravljanje vozilom, ostale poslove, raspoloživost, pauze, odmore  i odmore u toku dnevnog rada. Pravilnik je takođe ostavio mogućnost poslodavcima da noćni rad koji je Zakonom o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima  propisan u periodu od 00h – 04h proširi na period noćnog rada saglasno Zakonu o radu, odnosno na period od 22h – 06h, ali se ovaj period odnosi jedino na evidenciju radnog vremena radi obračuna zarade.

Još jedna novina koju donosi pravilnik je način obračuna prosečnog nedeljnog radnog vremena i ono iznosi zbir ukupnog trajanja radnog vremena i ukupno trajanje godišnjeg odmora, odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i ostalih odsustava sa rada uz naknadu zarade u smislu propisa o radu, podeljeno sa referentnim periodom.

Vođenje evidencije

Nove procedure će značiti još više administrativnog posla za prevoznike i poslodavce. Zato razmislite da ovu evidenciju za vas rade uslužno specijalizovane firme.

Firma „Tahograf BG“ ponudila je uslugu vođenja evidencije radnog vremena vozača.  Usluga se sastoji u kompletnom vođenju evidencije radnog vremena vozača koji vode evidenciju na tahografskim listićima i karticama vozača.

Digitalizuju se tahografski listići u bazu podataka i zajedno sa podacima sa kartice vozača izrađuje veliki broj izveštaja. Oni se odnose na prekršaje vozača po ZoRV, zbirnih aktivnosti vozača, dnevnih aktivnosti vozača iz kojih se može pratiti način rada vozača.

Izrađuju i posebnu tabelu evidencije radnog vremena vozača koju propisuje Pravilnik i koja predstavlja novu obavezu prevoznika. Tabela evidencije radnog vremena vozača sadrži sve propisane podatke i uvažava sve specifičnosti radnih aktivnosti  vozača koje odlikuju međunarodni ili prevoz koji se odvija u celini na teritoriji Republike Srbije.

Za sprovođenje navedene usluge vođenja evidencije radnog vremena vozača „Tahograf BG“ koristi tehnološki napredne sisteme i time prevozniku pruža uslugu na visokom nivou, smanjujući  troškove prevozniku u obliku ulaganja u alate potrebne za samostalno vođenje evidencije od strane prevoznika.

Kompletan Pravilnik pročitajte OVDE

Dodatne informacije o ovoj temi potrežite putem mejla office@tahografvdo.rs