EFIKASNOST I GREŠKE U LOGISTICI: Kako se mogu smanjiti greške u skladištu?

Bez obzira na to da li se radi o proizvodnji ili pružanju usluga u bilo kojoj grani industrije, savremeno tržište zahteva od kompanija konstantno praćenje i kvantifikovanje efekata poslovanja. Jedan od osnovnih pokazatelja je definisanje odnosa uloženih resursa i ostvarenih rezultata. Ovaj odnos poznatiji je pod pojmom efikasnost.

Efikasnost je preduslov uspešnog poslovanja svake kompanije. Iz tih razloga, merenje i unapređenje efikasnosti poslednjih godina dobija na značaju, kako u literaturi, tako i u praksi.

Autor teksta dr Milan Andrejić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, će čitaocima PlutonLogistics u serijalu tekstova ukazati na značaj efikasnosti, moguće greške u logistici, kao i na potencijalna rešenja.

U prethodnom tekstu objašnjen je termin efikasnost, kao i pojam merenja efikasnosti, zatim smo pisali o strukturi grešaka i reklamacijama, kao i o uzajamnim uticajima,  a danas odgovaramo na pitanje kako smanjiti greške u skladištu?

Smanjenje i eliminacija grešaka u skladištu ima višedimenzionalni karakter i odnosi se na sve skladišne procese.

Prijem robe od snabdevača i kontrola predstavljaju početnu fazu odakle se greške prenose dalje kroz skladišni i transportni sistem sve do krajnjih korisnika. U tom smislu se često pojavljuju problemi kada snabdevač isporuči robu lošeg kvaliteta i kratkog roka isporuke. Greške u ovom procesu odnose se na prijem proizvoda sa pomenutim obeležjima. Jedan od osnovnih koraka jeste definisanje nivoa kvaliteta i jedinice mere svake pojedinačne robe za svakog snabdevača, kao i detaljni pregled svih artikala prema definisanim procedurama i standardima.

Proces komisioniranja, kao radno intenzivan proces, prati veliki broj grešaka. Bez obzira na to o kom sistemu komisioniranja je reč, komisionari moraju pratiti uputstva da ne bi došlo do „kolapsa“ sistema. Fizička oštećenja robe nastaju usled zamora komisionara, ali zavise i od pakovanja i vrste robe.

Zajednički problem koji direktno utiče na greške u svim skladišnim procesima, odnosi se na premeštanje radnika sa jednog na drugi zadatak (aktivnost). Tako na primer, premeštanje komisionara na procese prijema, uskladištenja i otpreme značajno povećava broj grešaka u pomenutim procesima. U cilju prevazilaženja problema, neophodno je definisati izvršioce za svaki pojedinačni proces.

U sledećem tekstu čitaćete kako smanjiti greške u transportu?