EFIKASNOST I GREŠKE U LOGISTICI: Kako smanjiti greške u transportu i upravljanju zalihama?

Bez obzira na to da li se radi o proizvodnji ili pružanju usluga u bilo kojoj grani industrije, savremeno tržište zahteva od kompanija konstantno praćenje i kvantifikovanje efekata poslovanja. Jedan od osnovnih pokazatelja je definisanje odnosa uloženih resursa i ostvarenih rezultata. Ovaj odnos poznatiji je pod pojmom efikasnost.

Efikasnost je preduslov uspešnog poslovanja svake kompanije. Iz tih razloga, merenje i unapređenje efikasnosti poslednjih godina dobija na značaju, kako u literaturi, tako i u praksi.

Autor teksta dr Milan Andrejić, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, će čitaocima PlutonLogistics u serijalu tekstova ukazati na značaj efikasnosti, moguće greške u logistici, kao i na potencijalna rešenja.

U prethodnim tekstovima objašnjen je termin efikasnost, kao i pojam merenja efikasnosti, zatim smo pisali o strukturi grešaka i reklamacijama,  o uzajamnim uticajima, kao i o načinima za smanjenje grešaka u skladištu.

Teme današnjeg teksta su kako smanjiti greške u transportu i u upravljanju zalihama.

Kako se mogu smanjiti greške u transportu?

Smanjenje grešaka u transportu se odnosi na smanjenje gubitaka u novcu, vremenu i korisnicima koji su prouzrokovani krađom, oštećenjem robe i kašnjenjem u isporuci. Jedan deo grešaka u transportu neretko je posledica grešaka u skladištu. Međutim, u pojedinim realnim sistemima bez obzira na mesto uzroka grešaka (skladište), greške se pripisuju transportnom sektoru, odnosno tamo gde su otkrivene. Prevazilaženje grešaka u transportu zahteva pre svega dobru organizaciju i planiranje procesa transporta. Kašnjenje u isporuci se može prevazići boljom motivacijom i kontrolom kretanja vozila, odnosno rada vozača, kao i dobrim planiranjem ruta i predviđanjem mogućih saobraćajnih zagušenja. Krađe se mogu sprečiti savremenim sistemima za zaštitu tovarnog prostora vozila. Sistemima nagrađivanja i kažnjavanja vozača dodatno se može smanjiti broj grešaka.

Kako se mogu smanjiti greške u upravljanju zalihama?

Greške u upravljanju zalihama veoma su česte u distributivnim centrima trgovinskih kompanija. Usled grešaka u zalihama, trgovinske kompanije u SAD-u gube oko 224 mil USD godišnje. Greške u zalihama direktno utiču na otpis robe sa isteklim rokom, što stvara značajne gubitke u posmatranim kompanijama. Greškom u zalihama smatra se i nedostatak robe koju zahteva korisnik. Ovo direktno utiče na zadovoljstvo korisnika i ponovnu kupovinu, što se dalje odražava na prihode kompanije. Istraživanja pokazuju da gubici usled nedostatka zaliha približno iznose 10% ukupnih prihoda kompanije. Krađe su takođe problem koji karakteriše većinu distributivnih centara. Pomenute greške se mogu prevazići primenom sledećih koraka: praćenjem stanja zaliha (ulaska/izlaska) u realnom vremenu savremenim informacionim sistemima, kontrolom procesa upravljanja zalihama i „grešaka na računaru“, definisanjem prioriteta u isporuci u zavisnosti od roka trajanja i zahteva korisnika.

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.