Monografija: Efikasnost logističkih procesa

Predstavljamo vam Monografiju – Efikasnost logističkih procesa, autora dr Milana Andrejića i dr Milorada Kilibarde, koju je izdao Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu.  Monografija je  savremeno delo koje je nastalo kao rezultat višegodišnjeg istraživanja i povezivanja naučnih i praktičnih znanja. Kroz sveobuhvatan i sistematizovan postupak istraživanja, razvijeni su originalni i primenljivi modeli odlučivanja koji se odnose na efikasnost logističkih procesa.

Monografija sadrži osam poglavlja. U prvom poglavlju detaljnije je istražena efikasnost u logistici. Nakon definisanja opštih pojmova detaljnije su istraženi nivoi efikasnosti u logistici. U drugom poglavlju objašnjeni su osnovni zahtevi, potrebe, pretpostavke i problemi merenja efikasnosti, predloženi su osnovni koraci u postupku merenja sa posebnim akcentom na izboru indikatora i procesu mapiranja logističkih procesa. Takođe je dat i detaljan prikaz najčešće korišćenih pristupa za merenje efikasnosti.

U trećem i četvrtom poglavlju detaljno su predstavljeni modeli merenja efikasnosti distributivnih kanala i centara. Osnovni problemi, pristupi i primeri merenja efikasnosti u lancima snabdevanja opisani su u petom poglavlju. U šestom poglavlju razvijeni pristupi testirani su na realnim primerima iz prakse. Predmet istraživanja u ovom poglavlju jeste i testiranje postavljenih hipoteza. Suština merenja efikasnosti u logistici jeste unapređenje efikasnosti. Iz tog razloga u sedmom poglavlju istražene su mogućnosti unapređenja efikasnosti logističkih procesa. U vezi sa prethodnim, u osmom poglavlju analizirani su trendovi i promene koji će u budućnosti uticati na unapređenje efikasnosti logističkih procesa.

U aktuelnoj naučnoj teoriji i literaturi nisu zabeleženi modeli koji na ovakav način obrađuju problematiku efikasnosti logističkih procesa. Monografija predstavlja skup originalnih rezultata i naučnih doprinosa, kao što su: razvoj inovativnih modela merenja i unapređenja efikasnosti logističkih procesa u distributivnim centrima; razvoj modela merenja efikasnosti distributivnih kanala; razvoj modela merenja efikasnosti logističkih procesa u distributivnim kanalima; agregiranje operativnih, energetskih, kvalitativnih i drugih pokazatelja u jedinstvenu meru efikasnosti; razvoj modela dekompozicije efikasnosti distributivnih centara uz poštovanje ograničenja- zajedničkih resursa i konfliktnih ciljeva; praktična primenljivost i testiranje na realnim sistemima; identifikacija glavnih faktora koji utiču na efikasnost, itd.

Rezultati testiranja pristupa razvijenih u monografiji pokazuju da se njihovom primenom može unaprediti proces merenja i unapređenja efikasnosti, i na taj način doprineti postojećim teorijskim i metodološkim dostignućima i ublažiti nedostatak u postojećim modelima, naučnoj i stručnoj literaturi. Poseban doprinos predstavlja razvijena metodologija identifikacije kritičnih tačaka i unapređenja efikasnosti neefikasnih logističkih sistema i procesa. Korektivne akcije razvijene u ovoj monografiji predstavljaju novinu u literaturi i potpuno su primenljive u praksi.

Opisani  pristupi mogu se primeniti u različitim uslovima i različitim logističkim sistemima, što pored značajnog naučnog i teorijskog doprinosa, predstavlja i dragocen doprinos logističkoj praksi. Razvijeni modeli koncepcijski su osmišljeni i postavljeni tako da se mogu dograditi, modifikovati i prilagoditi konkretnim uslovima primene. Pored nespornih naučnih doprinosa u sferi razvoja i primeni savremenih pristupa  u  logistici, monografija daje vrlo značajan doprinos unapređenju efikasnosti i u drugim privrednim granama, posebno na području uslužnih delatnosti.

Osnovna ideja nastanka ove monografije jeste rešavanje glavnih problema i popunjavanje nedostataka prisutnih u literaturi, kao i postavljanje osnove za buduća teorijska i praktična istraživanja‚ koja se odnose na merenje i unapređenje efikasnosti u logistici. Monografija predstavlja višenamensko delo.

Osim toga, što je namenjena  studentima osnovnih, master i doktorskih studija, vrlo je korisna i inženjerima, menadžerima i stručnjacima koji se u svakodnevnim poslovima sreću sa neefikasnim logističkim sistemima i procesima.