DUALNO obrazovanje: Online prijava poslodavaca do kraja januara

Poslodavci u Srbiji koji žele da se uključe u sistem dualnog obrazovanja do kraja januara mogu da podnesu online prijavu preko veb portala Privredne komore Srbije (PKS) dualnoobrazovanje.rs. 

– Proces prijavljivanja je potpuno digitalizovan i pojednostavljen tako da u tri koraka svi zainteresovani mogu napraviti profil i podneti prijavu – istakla je Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje PKS i pozvala poslodavce da se uključe u dualni sistem obrazovanja i da zajedno sa PKS kreiraju obrazovne modele u skladu sa potrebama privrede za kadrovima i tržišta rada.

Komora će od 11. do 19. januara organizovati online sektorske sastanke sa predstavnicima kompanija na kojima će biti detaljno predstavljena procedura uključivanja u dualno obrazovanje, prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i razmatrana sva važna pitanja za ovaj vid školovanja mladih.

Za firme iz oblasti saobraćaja rezervisan je 18. januar.

Na sajtu Privredne komore objavljen je spisak obrazovnih profila 2021-2022.

Iz oblasti saobraćaja dostupno je 5 obrazovnih profila: tehničar vazdušnog saobraćaja, tehničar vazdušnog saobraćaja za bezbednost, tehničar vazdušnog saobraćaja za spasavanje, tehničar za logistiku i špediciju, tehničar za bezbednost informaciono-komunikacionih sistrema u vazdušnom saobraćaju.

Prilikom prijavljivanja, poslodavci podnose izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i zahtev za akreditaciju. Prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci dostavljaju najkasnije 10 dana od datuma podnošenja izjave i zahteva, elektronskim putem na mejl: obrazovanje@pks.rs ili na adresu Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd. Više informacija poslodavci mogu dobiti na internet stranicama pks.rs i dualnoobrazovanje.rs

Konačnu odluku o odobrenim odeljenjima po dualnom modelu obrazovanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja doneće objavljivanjem Konkursa za upis učenika u srednje škole, koji se očekuje krajem marta 2021. godine.

PKS inicirala je uvođenje dualnog modela obrazovanja u sistem srednjeg stručnog obrazovanja pre više od pet godina. Ekspertsku i finansijsku podršku razvoju kapaciteta PKS i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, kao i digitalizaciji procesa, pružili su Privredna komora Austrije i Austrijska razvojna agencija.

U tekućoj 2020/2021. školskoj godini oko 6.900 srednjoškolaca učenje kroz rad realizuje u skoro 900 kompanija, za jedan od 47 obrazovnih profila.