Elektronski lokatori – kako se upotrebljavaju u carinskim postupcima?

Elektronsko praćenje tovara robe uvedeno je na način propisan Uredbom o dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju sa robom koju je Vlada Republike Srbije donela 14. februara 2017. godine.

ŠTA JE ELEKTRONSKI LOKATOR
• Elektronski lokator je GPS uređaj sa integrisanim pristupom mreži mobilne telefonije (minimalno GPRS tipa) u kućištu za elektronsko obezbeđenje tovarnog prostora, sa omčom koja sprečava neovlašćeno otvaranje tovarnog prostora.
• Elektronski lokator omogućava bezkontaktnu identifikaciju i automatsko praćenje transporta robe i/ili prevoznih sredstava prilikom uvoza, izvoza i tranzita na carinskom području Republike Srbije.

PROPISANA SVOJSTVA
• Svaki elektronski lokator ima jedinstveni identifikacioni broj.
• Telo elektronskog lokatora ima utisnut naziv: „Uprava carina RS“, koji se ne može izbrisati uobičajenim rukovanjem.
• Elektronski lokator se upotrebljava pomoću softvera. Softver objedinjuje rad svih elektronskih lokatora i operatora u sistemu, prikuplja, obrađuje, arhivira i dostavlja podatke o lokaciji, položaju, vrsti i količini robe koja se prati i o trasi puta kojom se roba kreće i kreira tražene izveštaje. Softver se instalira na računare Uprave carina.
• Oblik i dimenzije elektronskog lokatora variraju zavisno od načina njihovog stavljanja, s tim da dimenzije moraju da budu takve da osiguraju lako očitavanje identifikacionih oznaka i lako zabravljivanje tovarnog prostora.
• Materijal od kog je izrađen lokator mora da bude otporan na lomljenje i da sprečava neopaženo falsifikovanje.

KARAKTERISTIKE
Elektronski lokator mora da ima najmanje sledeće karakteristike:
• da je otporan u redovnoj upotrebi;
• da se lako proverava i prepoznaje;
• da je izrađen tako da bilo koje lomljenje ili uklanjanje ostavlja tragove vidljive golim okom;
• da ima upisane identifikacione oznake;
• da je napravljen za višestruku upotrebu, na način koji će dozvoliti da se kod svakog ponovnog korišćenja može upisati jedinstvena identifikaciona oznaka;
• da obezbedi praćenje celokupnog transporta robe i/ili prevoznih sredstava na carinskom području Republike Srbije.

POSTAVLjANjE ELEKTRONSKOG LOKATORA
• Elektronski lokator se postavlja na prevozno sredstvo kojim se vrši prevoz robe (za sada se primenjuje samo na drumska vozila).
• Elektronski lokator postavlja na prevozno sredstvo i skida sa prevoznog sredstva isključivo ovlašćeni carinski službenik, u vreme predviđeno za obavljanje redovnih carinskih formalnosti.
• Elektronski lokator se postavlja tako da neovlašćenim licima sprečava pristup prostoru u kome je smeštena roba i da omogućava pristup GPS signalima i signalima mreže mobilne telefonije.

OČITAVANjE ELEKTRONSKOG LOKATORA
• Očitavanje elektronskog lokatora vrši se ručnim uređajem bilo gde na terenu prilikom montaže na i demontaže sa prevoznog sredstva od strane carinskog službenika, s tim da se mora identifikovati i zabeležiti u sistemu;
• Očitavanjem elektronskog lokatora dobija se izveštaj o sadržini pošiljke prethodno unete u sistem, statusu elektronskog lokatora (ispravno, neispravno) i vremenu poslednjeg emitovanja signala elektronskog lokatora u sistemu.

ŠTA ELEKTRONSKI LOKATOR TREBA DA OMOGUĆI
• praćenje robe u tranzitu između tranzitnih carinarnica;
• praćenje robe koja se izvozi od polazne do izlazne carinarnice, odnosno od prostora pošiljaoca do granične carinske ispostave u pojednostavljenom izvoznom postupku;
• praćenje robe koja se uvozi od ulazne do odredišne carinarnice, odnosno od granične carinske ispostave do prostora primaoca u pojednostavljenom uvoznom postupku.

UPRAVA CARINA OBEZBEĐUJE OPREMU POTREBNU ZA UPOTREBU ELEKTRONSKIH LOKATORA, KAO I SVE POTREBNE ELEMENTE ZA FUNKCIONISANjE SISTEMA.

FOTO: carina.rs

KOJA JE SVRHA LOKATORA?