UPRAVA CARINA: Pravila za reeksport robe

Uprava carina Republike Srbije objavila je akt o obavljanju reeksporta, odnosno kupovini robe u drugoj državni ili carinskoj teritoriji i prodaji u drugu državu (carinsku teritoriju), koji će se primenjivati od 11. januara 2021.

Odredbama Carinskog zakona uređena su opšta pravila i postupci koji se primenjuju na robu koja se unosi i iznosi iz carinskog područja Republike Srbije.

Odredbama člana 39. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju propisano je da domaće lice robu kupljenu u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ne mora da uveze, ako se ta roba, na osnovu ugovora, neposredno isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju. Takođe, ova roba ne mora da se stavi u slobodan promet, ako se ta roba nakon sprovedenog odgovarajućeg carinskog postupka otprema sa teritorije Republike Srbije.

S tim u vezi, ukoliko se roba kupljena u drugoj državi ili carinskoj teritoriji prodaje u drugu državu ili carinsku teritoriju, moguće je razlikovati sledeće situacije:

I Kupovina i isporuka robe koja ne prelazi preko carinskog područja Republike Srbije

U slučaju kada domaće lice robu kupljenu u drugoj državi ili carinskoj teritoriji isporučuje u drugu državu ili carinsku teritoriju, a da roba ne prelazi preko carinskog područja Republike Srbije, ne sprovodi se carinski postupak.

II Kupovina i prodaja robe koja prelazi preko carinskog područja Republike Srbije

U slučaju kada domaće lice robu kupljenu u drugoj državi ili carinskoj teritoriji istu prodaje u drugu državu ili carinsku teritoriju, a roba prelazi preko carinskog područja Republike Srbije, može se sprovesti:

– nacionalni postupak spoljnog tranzita u skladu sa odredbama Carinskog zakona i pratećih podzakonskih propisa. U tom slučaju na ulasku na carinsko područje Republike Srbije podnosi se tranzitna deklaracija popunjena u skladu sa članom 6. i Prilogom 9. Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku;

– zajednički postupak tranzita u skladu sa odredbama Konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku;

– TIR postupak u skladu sa TIR Konvencijom.

III Stavljanje u postupak carinskog skladištenja robe kupljene u drugoj državi ili carinskoj teritoriji radi prodaje i otpreme sa teritorije Republike Srbije

U slučaju kad se roba kupljena u drugoj državi ili carinskoj teritoriji unosi u carinsko područje Republike Srbije radi smeštaja nakon čega bi se prodala i otpremila kupcima u drugoj državi ili carinskoj teritoriji sprovodi se postupak carinskog skladištenja. JCI za postupak carinskog skladištenja se popunjava u skladu sa Odeljkom IV Priloga 5 pomenutog Pravilnika, s tim što se u rubriku 24 JCI (vrsta posla) upisuje šifra “11“ (kupovina/prodaja). Takođe, popunjava se i treća podela rubrike 33 (šifra propisane jedinice mere iz Kodeksa šifara) kao i rubrika 41 (dopunska jedinica) u koju se upisuje količina robe u jedinici mere iz treće podele rubrike 33.

Strana roba stavljena u postupak carinskog skladištenja može biti predmet uobičajenog postupanja koje se obavlja radi očuvanja robe, poboljšanja njenog izgleda ili kvaliteta, odnosno pripreme za tržište ili dalju prodaju. Uobičajena upotreba obuhvata radnje propisane u Prilogu 29 Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima.

U odnosu na vrstu carinskih postupaka koji se mogu javiti u vezi sa kupovinom robe u drugoj državi ili carinskoj teritoriji i njenom prodajom i otpremom sa teritorije Republike Srbije, ukazujemo na sledeće situacije i dokumentaciju koja se u tim situacijama podnosi:

U situaciji kada se roba prijavljuje za postupak carinskog skladištenja podnosi se deklaracija UV-7, u kojoj se u rubrici 37 navodi šifra vrste postupka 71. U tom slučaju, prilaže se komercijalna faktura na osnovu koje je lice postalo vlasnik robe, a broj te fakture se upisuje u rubriku 44 deklaracije pod šifrom F01. Ukoliko lice želi da robu proda i otpremi iz Republike Srbije potrebno je da podnese novu deklaraciju UV-7, u kojoj će kao vrsta postupka biti navedena šifra 76.

U slučajevima kada se roba prijavljuje za postupak carinskog skladištenja sa namerom da se proda i otpremi sa teritorije Republike Srbije podnosi se deklaracija UV-7, u kojoj se u rubrici 37 navodi šifra vrste postupka 76. U toj situaciji prilaže se faktura po kojoj je roba kupljena u drugoj državi ili carinskoj teritoriji i unosi broj te fakture u rubriku 44 pod šifrom F93. Iako je reč o istom broju fakture koji je prilikom popunjavanja deklaracije UV-7 sa vrstom postupka 71 unet pod šifrom F01, u ovom slučaju isti broj fakture se unosi u rubriku 44 pod šifrom F93. Lice koje prijavljuje robu za navedeni postupak je u obavezi da carinskom organu dostavi i ostalu prateću dokumentaciju na osnovu koje će realizovati spoljnotrgovinski posao. U tom smislu potrebno je da dostavi izjavu o nameravanom ponovnom izvozu robe, uz koju dostavlja i drugu komercijalnu dokumentaciju kojom u tom trenutku raspolaže, kao što su ugovor o prodaji, fakturu po kojoj se uskladištena roba prodaje u drugu državu ili carinsku teritoriju i sl.

Prilikom prodaje i otpreme robe u drugu državu ili carinsku teritoriju, u situaciji kada se roba deklariše za ponovni izvoz podnošenjem deklaracije IZ-3, podnosi se faktura po kojoj se roba prodaje u drugu državu ili carinsku teritoriju, a broj te fakture se upisuje u rubriku 44 pod šifrom F01.

Takođe je moguća situacija da se roba kupljena u drugoj državi ili carinskoj teritoriji radi prodaje i otpreme sa teritorije Republike Srbije, u tranzitnom postupku doprema do unutrašnje carinarnice, pri čemu se ne sprovodi postupak carinskog skladištenja.

U navedenom slučaju, a imajući u vidu član 39. stav 2. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, domaće lice robu kupljenu u drugoj državi ili carinskoj teritoriji ne mora, nakon okončanja tranzitnog postupka, da stavi u slobodan promet, već istu otprema sa teritorije Republike Srbije.

Naime, članom 233. Carinskog zakona propisano je, između ostalog, da se za stranu robu koja se iznosi sa carinskog područja Republike Srbije nadležnom carinskom organu podnosi deklaracija za ponovni izvoz.

U tom slučaju, nakon okončanog tranzitnog postupka se podnosi deklaracija za ponovni izvoz (IZ-3), pri čemu se u rubriku 40 JCI (prethodni dokument) deklaracije za ponovni izvoz (IZ-3) unosi MRN broj tranzitnog dokumenta po kojem je roba dopremljena carinarnici. Roba se nakon okončanja deklaracije za ponovni izvoz (IZ-3) stavlja u postupak tranzita po kom se ista otprema sa carinskog područja Republike Srbije.

S tim u vezi ukazujemo da nije moguće postupak „reeksporta“ sprovesti na prevoznom sredstvu sažetom deklaracijom za privremeni smeštaj, navodi Uprava carina.

IV Mere spoljnotrgovinske politike

U slučaju kada roba, koja je predmet „reeksporta“, podleže merama spoljnotrgovinske politike, kada je neophodno pribavljanje dozvola, uverenja i saglasnosti nadležnih organa, lice koje prijavljuje robu za postupak „reeksporta“ je u obavezi da carinskom organu priloži navedena dokumenta propisana za tu vrstu robe, kao i dokaze (dozvole, rešenja, licence, saglasnosti…) da su ispunjeni uslovi uređeni propisima Republike Srbije koji nisu carinski propisi.

 Posebno skrećemo pažnju da u slučaju unošenja robe radi njene upotrebe u procesu proizvodnje i zatim njenog ponovnog izvoza („reeksportna dorada“), a imajući u vidu da je odredbama Carinskog zakona i Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima promenjena definicija postupka aktivnog oplemenjivanja, koja sada ne podrazumeva nameru vraćanja robe u drugu državu ili carinsku teritoriju, ukazujemo da se „reeksportna dorada“ sprovodi u postupku aktivnog oplemenjivanja, u skladu sa odredbama Carinskog zakona i pratećih podzakonskih propisa, kojima je uređen postupak aktivnog oplemenjivanja.