Poreska oslobođenja kod prometa usluga prevoza dobara

Saglasno odredbama člana 24. stav 1. tač. 1) i 8) Zakona o porezu na dodatu vrednost, PDV se ne plaća

Read more