Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u – Ovo su novine koje su startovale 1. februara

Novi pravilnik o PDV-u je objavljen. Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o PDV-u, koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 7/23 u utorak, 31. januara. Pravilnik se primenjuje od 1. februara 2023. godine.

Osnovni razlog za izmene i dopune Pravilnika o PDV-u bila je potreba za usaglašavanjem pravila izdavanja računa sa propisima iz oblasti elektronskog fakturisanja. Osim toga, krajem prošle godine izvršene su izmene i dopune Zakona o PDV-u, koje su uslovile potrebu za bližim uređivanjem pojedinih pitanja, pojašnjavaju računovođe. 

Izmene i dopune Pravilnika o PDV-u odnose se na sledeće:

• propisana su mnogobrojna nova pravila izdavanja računa, odnosno elektronskih faktura;
• propisana su nova pravila kada (ne) postoji obaveza izdavanja računa;
• propisana je obaveza obračuna PDV-a po osnovu prometa usluga stranih lica bez naknade, nezavisno od toga da li je usluga pružena u (ne)poslovne svrhe;
• nova pravila utvrđivanja osnovice za PDV;
• izmena (smanjenje) osnovice za PDV po osnovu naknadnog ispunjavanja uslova za poresko oslobođenje ograničena je na svega nekoliko slučajeva;
• propisani su novi uslovi za poresko oslobođenje po osnovu izvoza dobara;
• propisani su novi uslovi za druga poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza (promet korisnicima slobodnih zona, carinsko skladištenje, međunarodni ugovori i dr.);
• nova pravila u vezi sa načinom postupanja u slučaju promene poreskog dužnika nakon uplate avansa (npr. za promet iz oblasti građevinarstva);
• promenjen je način opredeljivanja poreskog dužnika kada se od momenta avansa do momenta prometa promeni status učesnika (npr. za promet sekundarnih sirovina);
• proširena je obavezna upotreba dokumenta o izmeni osnovice (npr. za raskid ugovora za koji je naplaćen avans);
• proširena je obaveza sastavljanja internog računa kada je primalac dobara ili usluga poreski dužnik (npr. za radove iz oblasti građevinarstva);
• propisana je sadržina internog računa koji sastavlja poreski dužnik za promet drugog lica;
• propisani su novi obrasci SNPDV (Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara) i LNPDV Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara) i dr.

Kompletan Pravilnik o PDV, sa izmenama koje su na snazi od 1. februara 2023, pogledajte OVDE.