Ponovo produžen rok važenja ADR sertifikata za vozila

Vlada Srbije donela je na sednici 23. juna novu izmenu Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Novim izmenama, članom 12a definisano je da će za vozila koja su na dan 1. januar 2021. godine imala važeći ADR sertifikat o odobrenju za vozilo, a koja ne ispunjavaju uslove iz poglavlja 9.2-9.8 ADR ili nisu u potpunosti usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima u skladu sa propisima o homologaciji, imenovana tela za ocenjivanje usaglašenosti vozila izdavati ADR sertifikat o odobrenju za vozilo za transport opasne robe na osnovu godišnje kontrole tehničkih karakteristika, prema pododeljku 9.1.2.3 ADR i dokaza o tehničkoj ispravnosti sa poslednjeg redovnog tehničkog pregleda, sa rokom važenja ne dužim od 31. decembra 2022. godine*.

*umesto dosadašnjeg: „sa rokom važenja ne dužim od 30. juna 2022. godine“.

Izmene su objavljene u Službenom glasniku broj 69/2022. Kompletnu Uredbu o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 možete pronaći OVDE.