Istraživanje o obrazovanju i karijeri logističkih stručnjaka u Srbiji

U toku je istraživanje u vezi sa obrazovanjem i razvojem logističkih kadrova u logistici. Istraživanje sprovede profesori i istraživači Saobraćajnog fakutleta, sa ciljem da se na jedan metodološki osmišljen i sveoobuhvatan način sagledaju potrebe tržišta, trendovi i stanje u obrazovanju, razvoju i napredovanju logističkih stručnjaka.

Istraživanje će obezbediti podloge za definisanje konkretnih predloga i rešenja u domenu inovacije postojećih i kreiranje novih nastavni planova i programa na Fakultetu, ali i različitih modela razvoja kadrovima i karijernog napredovanja logističkih stručnjaka u kompanijama.

Ovo je prvo istraživanje ove vrste, kod nas. Rezultati istraživanja, predlozi i zaključci biće saopšteni na IV Međunarodnoj logističkoj konferecniji LOGIC 2019, koja će biti održana 23-25. maja na Saobraćajnom fakultetu.

Istraživači pozivaju sve logističare, na različitim pozicijama u kompanijama i privredi, da budu deo istraživanja, odvoje malo vremena i popune anketni upitnik koji se nalazi na sledećoj adresi:

https://goo.gl/forms/MxU6jOqEnLHVsgvk2